ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА 03.03.2024г. /неделя/

Кюстендил – гр. София –  06:15 ч.; 08:30 ч.;10:00 ч.; 11:00 ч.; 13:40 ч.; 15:00 ч. 15:30 ч.;   17:00 ч.
гр. София  – Кюстендил – 07:30 ч.; 08:00 ч.;9:30 ч.; 11:45 ч.;12:30 ч.; 14:30 ч.; 15:45 ч.;  17:15 ч.

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА 04.03.2024г. /понеделник/

Кюстендил – с. Гюешево – Кюстендил – 11:20 ч.
Кюстендил – с. Гюешево – с. Преколница – Кюстендил: 07:35 ч.; 17:20 ч.
Кюстендил – с. Катрище – Кюстендил – 07:10 ч.; 09:00 ч.; 11:15 ч.;13:40 ч.;17:15 ч.
Кюстендил – с. Берсин   – Кюстендил  – 07:40 ч.; 14:10 ч.; 17:45ч.
Кюстендил – с. Лозно – Кюстендил – 08:10 ч.; 11:40 ч.; 15:20 ч.
Кюстендил – с. Грамаждано – Кюстендил – 09:35 ч.; 12:15 ч.; 17:10 ч.
Кюстендил – с. Слокощица – Кюстендил – 08:30 ч.; 11:35 ч.; 14:35 ч.; 17:05 ч.
Кюстендил – с. Жабокрът – с. Гирчевци – с. Търновлак – с. Багренци – с.
П. Чифлик – Кюстендил – 08:55 ч.;14:10 ч.
Кюстендил – с. П. Чифлик – с. Търновлак – с. Багренци – с. Гирчевци –
с. Жабокрът – Кюстендил – 12:10 ч.; 17:10 ч.
Кюстендил – с. Богослов – Кюстендил – 09:20 ч.; 11:50 ч.
Кюстендил – с. Горна Брестница – Кюстендил – 09:00 ч.;  13:30 ч.
Кюстендил – гр. Дупница – 07:40 ч.; 13:40 ч.; 15:20 ч.; 17:00 ч.
гр. Дупница – Кюстендил – 09:20 ч.; 13:40 ч.; 15:20 ч.; 18:00 ч.
Кюстендил – с. Скриняно – Кюстендил – 07:10 ч.; 11:00 ч.; 14:15 ч.
Кюстендил – с. Горановци – Стенско – 07:40 ч.; 11:30 ч; 14:00 ч.
Кюстендил – с. Раждавица – Кюстендил – 10.00 ч. 12:00 ч.
Кюстендил – с. Раждавица  (през Шипочано и Дворище) – 14.00 ч.;
Кюстендил – гр. Благоевград – 10.00 ч.
гр. Благоевград – гр. Кюстендил –  13.00 ч.
Кюстендил – гр. София –  06:15 ч.; 08:30 ч.;10:00 ч.; 11:00 ч.; 13:40 ч.; 15:00 ч. 15:30 ч.;   17:00 ч.
гр. София  – Кюстендил – 07:30 ч.; 08:00 ч.;9:30 ч.; 11:45 ч.;12:30 ч.; 14:30 ч.; 15:45 ч.;  17:15 ч.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 8, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, обявявам Картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2024 г.може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

Качествата на кандидата се оценяват въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Сбор от поставените оценки, от всеки член на комисията, е крайният резултат на всеки отделен кандидат.

Класиране

Имена по документ за самоличност на кандидата

Обща оценка на кандидата

 

 

 

1.

Вх. №94-00-622/05.02.2024г.

15

2.

Вх. №94-00-627/05.02.2024г.

15

3.

Вх. №94-00-657/06.02.2024г.

12

Предлагаме покана за участие в одитния комитет да бъде изпратена до следните кандидати:
1. Вх. №94-00-622/05.02.2024г.
2. Вх. №94-00-627/05.02.2024г.

Допуснати, но неявили се на интервю кандидати: няма

 

Имена по документ за самоличност на кандидата

Забележка

1.

   

Споделете в социалните мрежи:

До: "АЛЕКСАНДЪР МТВ" ООД, Бойко Александров Сардовски, Борис Йорданов Крумов, Галин Николаев Ганчев, Йордан Ангелов Казаков, Кирил Иванов Кирилов, Кирил Крумов Кадийски, Людмил Георгиев Алексов може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на Наредба за символиката и отличията на община Кюстендил и мотиви към него. Проектът и мотивите към него.

Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на Община Кюстендил или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. на Общински съвет – Кюстендил в 30  дневен срок от настоящата публикация.

Споделете в социалните мрежи:

До Невена Миланова Двоячка, гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №68а
До Красимир Николов Сефтерски, гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №68а
До Даниела Кирилова Асенова, гр. София, ж.к. „Люлин“№ 732, вх. Б, ет. 7
До Таня Василева Атанасова, гр. Варна, бул. „Чаталджа“ №14б
До Емил Василев Ненов, гр. Кюстендил, ул. „Кирил и Методий“ № 5      

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-32/ 05.01.2024 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в обхвата на  УПИ III – 2808, кв. 154 по плана ЦГЧ на гр. Кюстендил, за определяне задължителните линии за застрояване, като начина на застрояване е свързано на страничната имотна граница с УПИ IV – 2807, кв. 154 от плана, съгласно действащия застроителен план на ЦГЧ.
Заявител: Десислава Кирилова Давидкова, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ
ПЕТЯ ТЕРЗИЙСКИ
БУЛ. ,,БЪЛГАРИЯ“ №31            
ГР. КЮСТЕНДИЛ
           
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Външна тоалетна“, намиращ се в гр. Кюстендил, бул. ,,България“ №31, урегулиран  поземлен имот (УПИ) XV - 6105, кв. 295 по плана на гр. Кюстендил за ЦГЧ , ПИ с идентификатор 41112.503.88 по КККР на гр. Кюстендил, е съставен Констативен акт №1/21.02.2024 г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №13.
Настоящето съобщение беше  залепено на строежа  на северната фасада на външната тоалетна на 21.02.2024 г. и  на таблото за съобщения  в сградата на община Кюстендил, както и е публикувано на интернет - страницата на общината, и удостоверява, че адресатът е уведомен по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.
Възражения  срещу  Констативен акт №1/21.02.2024 г. на община Кюстендил могат  да  бъдат  подавани  в  7 /седем/ дневен  срок,  считано  от  датата на публикуване на съобщението в сайта на общината.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №93, прието на за-седание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г., Протокол №5, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, в обхват на  ПИ с идентификатор 41112.83.152, местност „Света-мински боре“, по КККР на землището на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нормативи отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показате-ли и характеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ. С решението е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление с вх. №УТ-24-55/15.01.2024 г. от Станислав Станиславов Стоименов,
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №92, прието на за-седание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г., Протокол №5, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на  ПИ с идентификатор 29386.500.68, местност Рекалска махала, по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за жилищно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наред-ба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм. С решението е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление с вх. №УТ-23-1958/04.12.2023 г. от Росен Николаев Велков.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №91, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г. с протокол №5/31.01.2024 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия СрН за захранване на помпа за напояване в поземлен имот с идентификатор 38474.22.71, мест-ност Мерата по КККР на землище с. Копиловци, общ. Кюстендил.
Възложител на проекта е Мария Иванова Стоянова– гр. Кюстендил.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Страница 1 от 59

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт