ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT3

IT3

31 Дек 2021

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1696/ 29.12.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация, в обхвата на УПИ I – „За ОбНС“ в квартал 57 по плана на с. Драговищица, общ. Кюстендил. С проекта се разре-шава изменение на уличната регулация на улица с о.т. 216-о.т.221, заличаване на УПИ I “За обществено обслужване“ - отреден за имоти с планоснимачни номера 583, 585 и 586 и УПИ II „За обществено обслужване“ - отреден за имоти с планоснимачни номера 586, 967 и 968 като сградите, собственост на заявителя се запазват.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „Кирилови-08-Кюстендил“ ЕООД, с. Драговищица, общ. Кюстендил.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

19 Ное 2021

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №589, прието на заседа-ние на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №26, Об-щинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 29386.43.16, местност Иловица от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда конкретно предназначение на имота „За производствено складови дейности“ и определяне на ограничителните линии за застрояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии от разновидност предимно производствена зона, означена като Пп, чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявления вх. №УТ-21-1941/12.10.2021 г. от Димитър Ивайлов Зашев и Вилиян Здравков Крумов.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

19 Ное 2021

Започна електронното гласуване за шестите Годишни награди в туризма - 2021. Онлайн вотът ще определи носителите на призове в 10-те категории в конкурса на Министерството на туризма.
Община Кюстендил е одобрена за участие във финалната фаза на конкурса и ще се бори в четири категории – за специализиран туризъм, туристическа дестинация, туристическа атракция, както и за специалната награда, насочена само за българските общини - „Туристическа община – специална награда 2021 г “.
Голямата награда в категория „Изборът на българите“ традиционно ще бъде определена сред всички туристически обекти, включени в „100-те национални туристически обекта“ и „50-те малко познати места“.
Желаещите да подкрепят Кюстендил могат да го направят до 00:00 часа на 22.11.2021 г. на уебстраницата на Министерството на туризма:
https://tourismawards.bg/cat/specializiran-turizm/
https://tourismawards.bg/cat/turisticheska-destinacia/
https://tourismawards.bg/cat/turisticheska-atrakcia/
https://tourismawards.bg/cat/turisticheska-obshtina/
Наградите ще бъдат връчени на официална церемония през декември. Победителите в Годишните награди в туризма ще получат статуетка, изобразяваща символа на красотата на България и запазената марка на конкурса – българската роза.

 

19 Ное 2021

Д-р Йоси Барац, старши медицински консултант в MASHAV - Израелската агенция за международно сътрудничество за развитие, се запозна с организацията и предизвикателствата пред спешната помощ в Община Кюстендил. Той представи пред директора на МБАЛ „Д-р Никола Василев“ д-р Александър Величков и кмета на града г-н Петър Паунов израелските достижения в спешната медицина.
Д-р Йоси Барац е в България, за да проучи възможностите за изготвяне на рамка за сътрудничество между Израел и България в медицинската област, а Община Кюстендил е сред първите, заявили желание да приложат израелския опит и модел за организация на мултифункционални звена за спешна помощ. Обсъждат се и възможности за трейнинги и обучения на българските спешни медици в Израел.

 

18 Ное 2021

По молба на възложител "П ЕНЕРДЖИ" ООД Община Кюстендил публикува:
Обявление
За Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил и Подробен план (ПУП-ПЗ)
На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица,че е организирано обществено обсъждане на "Частично изменение на действащия Общ устройствен план Община Кюстендил и Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 57319.726.6,землище с.Полска Скакавица,за неземеделски нужди с цел реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на "фотоволтаична централа"
Срещата ще се проведе на 24/11/2021 г. от 13.00 часа в кметството на с.Полска Скакавица
Проектът за изменение на ОУП е предоставен на Община град Кюстендил.

 

18 Ное 2021

По молба на възложител "П ЕНЕРДЖИ" ООД Община Кюстендил публикува:
Обявление
За Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил и Подробен план (ПУП-ПЗ)
На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица,че е организирано обществено обсъждане на "Частично изменение на действащия Общ устройствен план Община Кюстендил и Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 67790.42.128,землище с.Соволяно,за неземеделски нужди с цел реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на "фотоволтаична централа"/
Срещата ще се проведе на 24/11/2021 г. от 10.00 часа в кметството на с.Соволяно.
Проектът за изменение на ОУП е предоставен на Община град Кюстендил.

 

18 Ное 2021

Окръжен съд – Кюстендил уведомява гражданите, че продължава набирането на документи за кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Кюстендил. Процедурата по избор се провежда чрез Общинските съвети в Кюстендил и Дупница. Срокът е продължен до 14.01.2022 година!
Справка за необходимите документи може да се направи на сайтовете на Община Кюстендил и на Община Дупница, на следните линкове:
https://www.kustendil.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=295&Itemid=606
https://www.dupnitsa.bg/currentNews-2740-newitem.html
Кандидатите за съдебни заседатели подават следните документи:
1.заявление за кандидатстване за съдебен заседател;
2.подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
4.медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5.данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6.мотивационно писмо;
7.писмено съгласие;
8.декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
9.документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
10.декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ

18 Ное 2021

ДО ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСЕВ
УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №233, ВХ. А, ЕТ. 7, АП. 19
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО ЛЮБОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ КРЪСТЕВ
КВ. „ЗАПАД“ , БЛ. 47, ВХ. А, ЕТ. 10, АП. 29
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО ЛИЛКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
ДО ВИКТОРИЯ БОРИСЛАВОВА КРЪСТЕВА
УЛ. „СПАРТАК“ №23, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 1
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ
УЛ. „СПАРТАК“ №23
ЕТАЖ 3, АП. 8 И АП. 9
ГР. КЮСТЕНДИЛ
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ съобща-ваме на всички заинтересувани лица, че възложителят Община Кюстендил е внесла за разглеждане и одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII - “За мага-зин“, кв. 103 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта е промяна на отреждането на УПИ VIII –„За магазин“, кв. 103 на „За жилищно строителство, мага-зин и параклис“ и определяне на линиите за застрояване и устройствените параметри при нормативи по чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зо-ни, за устройствена зона „Жм“.
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да нап-равят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинска-та администрация.

Страница 1 от 8

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни