ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT1

IT1

18 Ян 2022

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че от 18.01.2022 год. започна събирането на местни данъци и такси за текущата година. Предплатилите целия размер на годишния си данък до 03.05.2022 год. могат да се възползват от 5%  отстъпка от размера на задължението.

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства може да се извърши и на две равни вноски до 30.06.2022 год. и до 31.10.2022 год. на касите в дирекция „Местни приходи”, намираща се на ул. „Христо Смирненски” №1 от 8:00 часа до 17:00 часа, без прекъсване.
В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства.

Препоръчваме, за Ваше удобство плащанията на данъци да се извършва и чрез всички създадени от общината възможности, като:

- на касите на Изипей, Фастпей  и Български пощи в цялата страна;

- безкасово за клиентите на „Първа инвестиционна банка“ АД, посредством интернет банкиране;

- онлайн плащане през сайта на Община Кюстендил (kustendil.bg), където по всяко време лицата могат да заплатят данъците си чрез своя клиентски идентификационен номер (КИН), издаден от Община Кюстендил или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национална агенция по приходите (НАП).

- Плащания могат да се извършват и чрез банков превод. 

17 Ян 2022

ДО МЛАДЕНЧО БОЯНОВ СТАНКОВ БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №44, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10 ГР. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-21-2352/ 13.12.2021 г.  възложителят  Илиан Стоименов Кирилов е внесъл за разглеждане и одобряване на:

- Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Жиленци, общ. Кюстендил в обхвата на УПИ II - 170 и УПИ  III - 185, кв. 27. Целта на  проекта е привеждане на регулационните граници на цитираните УПИ в съответствие с границите на ПИ 29386.501.284 и ПИ 29386.501.285 от кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жиленци, образуване на нови УПИ II-284 и УПИ II-285, кв. 27 и обединяването им в новообразуван УПИ II-284, 285 в кв. 27

- Проект за ПУП – план за застрояване (ПЗ) в обхвата на новообразувания УПИ II – 284, 285, кв. 27 по плана за регулация на с. Жиленци.

            Проектите се намират в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъдат разгледани от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проектите заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по тях до общинската администрация

17 Ян 2022

ДО ВИКТОРИЯ БОРИСЛАВОВА КРЪСТЕВА И ЛИЛКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „СПАРТАК“ №23

ДО АНКА СЛАВЧОВА ПЕНЕВА И ЕВЕЛИНА АНТОНОВА ПАВЛОВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „СПАРТАК“ №25

ДО АНКА СТОЯНОВА ИВКОВА, СВЕТЛОЗАР ПЛАМЕНОВ ИВКОВ И ИВА ПЛАМЕНОВА ЗАРЕВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „СПАРТАК“ №25А

ДО ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСЕВ ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №233

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ 8 И 9, ЕТ. 3,  УЛ. „СПАРТАК“ №23, ГР. КЮСТЕНДИЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1646 /14.12.2021 г. Кметът на общината одобрява проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII - “За магазин“, кв. 103 по плана за регулация на гр. Кюстендил.

            Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

            Възложител на проекта е Община Кюстендил.

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ

14 Ян 2022

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №637, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., се разрешава на „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил с управител Павлинка Михалкова изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 66891.26.10, местност Ридо от КККР на землище с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ определяне на максимално допустимата площ и параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

14 Ян 2022

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №636, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., се разрешава на „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил с управител Павлинка Михалкова изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 66891.27.1, местност Герена от КККР на землище с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ определяне на максимално допустимата площ и параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

13 Ян 2022

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 640/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на „Аратиден“ ЕООД изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ 20208.11.554 и ПИ 20208.45.140 по КККР на землището на с. Дворище и ПИ 38432.7.457 и ПИ 38432.7.458 по КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта е „Аратиден“ ЕООД.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

13 Ян 2022

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 633/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Владимир Миленков Тривкович изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ с проектен идентификатор 67790.23.133 – част от ПИ 67790.23.95, местност Чардака от КККР на землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта е Владимир Миленков Тривкович.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

13 Ян 2022

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 639/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Симона Кирилова Ефтимова и Рахила Димитрова Божилова изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил  в обхвата на ПИ 38432.18.33 местност Лапевица,  по КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил.

      И разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ, като разположението на ограничителните линии за застрояване бъдат съобразени с чл. 60, ал. 1 от ЗУТ, както и с чл. 60, ал. 1 от Закона за пътищата и сервитута на ВЕЛ 20 Kv „ВИДЕН“ в обхвата на ПИ 38432.18.33 местност Лапевица, по КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ във „неземеделска“ – за фотоволтаична централа с мощност 400 Kw и трофопост, с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена усройствена зона.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта е Симона Кирилова Ефтимова и Рахила Димитрова Божилова.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

13 Ян 2022

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 634/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Петър Орфеев Петров и Татяна Цанева Цанева изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на УПИ III-1571, кв. 342, град Кюстендил, община Кюстендил.      С

      Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта са Петър Орфеев Петров и Татяна Цанева Цанева.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

13 Ян 2022

 Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 638 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г., с протокол № 28, Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за Частично изменение на Общия устройствен план и проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 63608.11.143, местност „Товарийница“, по КККР на землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, при спазване изискванията на чл. 60, ал. 1 от ЗУТ, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“- за фотоволтаична централа, с нормативи, в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).                                                                            

       Искането за разрешение е направено със заявление № УТ-21-2325/08.12.2021 г. от Владимир Христов Симеонов управител на „ЕВРОДИЗАЙН 2“ ЕООД.                               

         Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Страница 1 от 62

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни