ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT1

IT1

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №637, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., се разрешава на „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил с управител Павлинка Михалкова изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 66891.26.10, местност Ридо от КККР на землище с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ определяне на максимално допустимата площ и параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №636, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., се разрешава на „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил с управител Павлинка Михалкова изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 66891.27.1, местност Герена от КККР на землище с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ определяне на максимално допустимата площ и параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 640/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на „Аратиден“ ЕООД изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ 20208.11.554 и ПИ 20208.45.140 по КККР на землището на с. Дворище и ПИ 38432.7.457 и ПИ 38432.7.458 по КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта е „Аратиден“ ЕООД.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 633/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Владимир Миленков Тривкович изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ с проектен идентификатор 67790.23.133 – част от ПИ 67790.23.95, местност Чардака от КККР на землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта е Владимир Миленков Тривкович.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 639/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Симона Кирилова Ефтимова и Рахила Димитрова Божилова изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил  в обхвата на ПИ 38432.18.33 местност Лапевица,  по КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил.

      И разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ, като разположението на ограничителните линии за застрояване бъдат съобразени с чл. 60, ал. 1 от ЗУТ, както и с чл. 60, ал. 1 от Закона за пътищата и сервитута на ВЕЛ 20 Kv „ВИДЕН“ в обхвата на ПИ 38432.18.33 местност Лапевица, по КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ във „неземеделска“ – за фотоволтаична централа с мощност 400 Kw и трофопост, с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена усройствена зона.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта е Симона Кирилова Ефтимова и Рахила Димитрова Божилова.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 634/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Петър Орфеев Петров и Татяна Цанева Цанева изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на УПИ III-1571, кв. 342, град Кюстендил, община Кюстендил.      С

      Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта са Петър Орфеев Петров и Татяна Цанева Цанева.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

 Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 638 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г., с протокол № 28, Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за Частично изменение на Общия устройствен план и проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 63608.11.143, местност „Товарийница“, по КККР на землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, при спазване изискванията на чл. 60, ал. 1 от ЗУТ, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“- за фотоволтаична централа, с нормативи, в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).                                                                            

       Искането за разрешение е направено със заявление № УТ-21-2325/08.12.2021 г. от Владимир Христов Симеонов управител на „ЕВРОДИЗАЙН 2“ ЕООД.                               

         Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

До Цветелина Георгиева Цветкова от гр. Божурище, ул. „Янтра” №19А

           До Диляна Илиева Георгиева от гр. София, ж.к. „Младост 4“ №440, вх. З

          До Борислав Димитров Борисов от гр. София, ул. „Райска градина“ №35

           До Иван Илиев Георгиев от гр. София, ж.к. „Люлин“ №631, вх. Б, ет. 9

           До Магдалена Йорданова Кръстева от с. Богослов, общ. Кюстендил

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1605/09.12.2021 г., кметът на Община Кюстендил е одобрил базисната и пазарната оценка на 626 м2 от предоставената за ползване на наследниците на Валентин Асенов Христов земя – поземлен имот № 04796.105.17 в местността Саманли баир, землище на с. Богослов, общ. Кюстендил.

           Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №631, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., се разрешава на „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. София да възложи за своя сметка изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с проектен идентификатор 52400.50.48 с площ 500 кв. м. – част от ПИ 52400.50.1, местност „Чавко поле“ от КККР на землище с. Николичевци, общ. Кюстендил по реда на действащата нормативна уредба.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. София.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №632, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., разрешава на „МИКРОБУС БГ“ ЕООД – гр. Кюстендил изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземен кабел за присъединяване към електропреносната мрежа на фотоволтаичен парк в ПИ 52400.20.53 местност Над селото от КККР на землище с. Николичевци, общ. Кюстендил, започващо от нов трафопост в ПИ 52400.20.53, преминаващ през имоти 52400.1.24 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66891.24.501 (р. Бистрица), ПИ 66891.19.208 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66891.19.212 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66981.19.211 (напоителен канал), ПИ 66891.19.213 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66891.30.20 (За селскостопански, горски, ведомствен път) и 66891.10.50 (За селскостопански, горски, ведомствен път), достигащ до съществуващ стълб от въздушна кабелна линия 20 kV.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „МИКРОБУС БГ“ ЕООД – гр. Кюстендил.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517