ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT1

IT1

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №635, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., се допуска поправка на техническа грешка в Решение №591, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.10.2021 г. с протокол №26/28.10.2021 г. както следва:

Вместо: Разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройствени зони, в обхвата на ПИ 41112.86.40, местност Караджа бунар, землище на гр. Кюстендил.

           Да се чете: Разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди при устройствени показатели и характеристики на застрояване, съгласно чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов), в обхвата на ПИ 41112.86.40, местност Караджа бунар, землище на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е Паулина Василева Александрова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

ДО ЖУЛИЕТА СИМЕОНОВА СЕЕРГИЕВА, СОБСТВЕНИК НА УПИ XI-327, кв. 38, С. КОНЯВО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ 
    
    Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територия-та (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-1641/14.12.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – 329 в кв. 38 от плана на с. Коняво, община Кюстендил за привеждане на югозападната регулационна граница на УПИ XIII-329 в кв. 39 от плана на с. Коняво, към имотната граница на ПИ 550 от кадастралния план на с. Коняво, при което се образува нов УПИ XIII-329 в кв. 38 и се променят североизточната регулационна граница на УПИ XII- 239, УПИ XI-327 и УПИ X-328 в кв. 38 от плана на с. Коняво, общ. Кюстендил.
        Възложител за изработването на проекта са Трайчо Йорданов Стефанов.
        Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

    От утре /08.01.2022 г./ курсовете по автобусната линия до ски пистите и хотел Руен в Осоговската планина ще се изпълняват всяка събота със следното маршрутно разписание:

от автогара Кюстендил: 9:00 ч. и 15:05 ч.

от хотел Руен: 10:00 ч. и 16:00 ч.

   Спирките по маршрута в града са:  автогара, ул. „Шести септември”, ул. Отец Паисий, ДЗИ, Пазара, Ильо войвода, МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ и ж.к. Герена

 

 До Даниела Александрова Кръстева и Анета Александрова Малинова- Бучева

         Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-1600/08.12. 2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект на подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183, по КККР на местност „При кладенеца“, землището на с. Лозно, общ. Кюстендил за промяна предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно застрояване, с нормативи  в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм).

          Възложител на проекта е Петя Алексеева Георгиева. Проектът се намира в стая № 19 ет. 1 – Община Кюстендил.

ДО ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА И ЛЮБКА ТОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА, СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 18352.20.4, С. ГЪРЛЯНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
ДО ЛИЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА И АНЕЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА, СОБС-ТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 18352.20.3, С. ГЪРЛЯНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със  Заповед № РД-00-1558/30.11.2021 г. е одбрен проект за на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот № 18352.20.128, местност При къщи, в землището на с. Гърляно, община Кюстендил, за промяната на предзначението  на земята от „земеделска“ за „неземеделска“.

            Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев.

            Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

До Мария Божидарова Станоева, Нели Павлова Макариева и Ралица Здравкова Томова от гр. София, собственици на поземлен имот с идентификатор 41112.500.1547 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1562/ 30.11.2021 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – работен устройствен план (РУП)) за УПИ XI–1162, кв. 144 по ПРЗ на гр. Кюстендил, който УПИ е идентичен с ПИ 41112.500.1548 по КККР на гр. Кюстендил. С проекта се предвижда едноетажно надстрояване на съществуващата сграда с идентификатор 411121.500.1548.1, както и едноетажна пристройка към северозападната стена на същата сграда.

Възложител на проекта е Славяна Стоянчова Иванчева

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд , гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

До Валентин Стоименов Бакалски от гр. Варна, ул. „Петко Напетов“ №63

         На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-00-1565/30.11.2021 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение границите на имот планоснимачен № 72 и попълване на кадастралната основа на плана за  регулация с новообразуван поземлен имот с планоснимачен №336 с площ 617 кв.м., идентичен с УПИ III - 72, кв. 31 по плана за регулация на с. Скриняно-Николичевци, община Кюстендил.         

         В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички за-интересувани лица, че със Заповед №ОА-ДС-20-3/06.12.2021 г. е одобрен план на ново-образуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 66891.60.1, 66891.60.2 и 66891.60.3.
Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 107/06.12.2021 г.
           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обяв-лението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ОА-ДС-20-2/03.12.2021 г. е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 16141.112.1 и 16141.112.2.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 107/06.12.2021 г.

           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

За Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ
устройствен план на Община Кюстендил и Подробен устройствен план(ПУП-ПЗ)

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил и Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 67790.42.129, землище с. Соволяно, за неземеделски нужди с цел реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на „фотоволтаична централа”.

Срещата ще се проведе на 05/01/2022г. от 10.00 часа
в кметството на с. Соволяно.

Проектът за изменение на ОУП е предоставен на Община град Кюстендил.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя - Павел Желязков - управител на „П Енерджи" ООД, тел. 0888 944408

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517