ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT1

IT1

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Решение №711, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на  31.03.2022 г., Протокол № 31  Общинският съвет разрешава изработването на:                                               
    1. Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил в обхвата на ПИ 38432.16.173 по КККР на местност Горна бара, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил.
    2. Проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 38432.16.173 по КККР на местност Горна бара, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволтаична централа, с нормативи, в съответствие с чл. 24 от Наредба №7/22.12.2003 г.                      за ПНУОВТУЗ, отговарящи на чисто производствена устройствена зона (Пч)        
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-489/28.03.2022 г. от Весела Георгиева Кесякова чрез Иво Каменов Очипалски – упълномощен представител.  

        Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

        Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Решение №709, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на  31.03.2022 г., Протокол № 31  Общински съвет разрешава изработването на:                                               
    1. Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхват на ПИ 38432.18.32 по КККР на местност Лапевица, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил.
    2. Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 38432.18.32 по КККР на местност Лапевица, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволтаична централа, с нормативи, в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г.                      за ПНУОВТУЗ, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп)
        Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-323/28.02.2022 г. от Мартин Димитров Евтимов чрез упълномощен представител Петър Живков Пешев

        Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил

Проектът  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 18.03.2022 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.
Няма неприети предложения по проекта  на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил Проекта и Мотивите може да видите тук.

С Докладна записка с вх. № 92-00-213/ 21.04.2022г. от Директора на ХГ "Владимир  Димитров- Майстора" е постъпило предложение за изменение към горецитираната Наредба относно цените на услугите, предоставяни от Художествената галерия. Докладната записка може да видите тук.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет. 

Със Заповед №РД-00-474/15.04.2022г. на Кмета на Община Кюстендил на 29.04.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг за отдаване под наем при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

I. С тайно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение и терени

1. Помещение /№1/ част от сграда, представляващо ПИ с идентификатор 41112.503.1129.6, находящо се в гр.Кюстендил, площад “I-ви май“, състоящо се от 16,00 м2 търговска площ, с предназначение за търговска дейност с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
2. Сектор №2 за търговци с регистрирани фирми за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 3 /три/ броя преместваеми съоръжения /маса/ с номер №4, №5 и №6, съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 3,70 м2 площ на масата и 0,81кв.м. складова площ, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС. Цената за складова и помощна площ е 35% от цената за търговска площ.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 28.04.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 10.05.2022 година.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

II. С явно наддаване за отдаване под наем на общински терен

1.Терен, находящ се в ПИ 41112.504.2144 по КККР на гр. Кюстендил на Колушко дере с площ 61,00 м2 за поставяне на преместваем обект за павилион за кафе-аперитив с начална тръжна цена 3,70 лева/м2 без ДДС на месец. Начална тръжна цена на обекта 226,00 лева. Стъпката за наддаване е 22,00 лв.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 27.04.2022г. и до 09.05.2022г.
Документите се входират в деловодството на Община Кюстендил до 16,00 часа на 28.04.2022г. и за повторен до 16,00 часа на 10.05.2022г.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 27.04.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 09.05.2022 година.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 11.05.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Поради обявени лоши метеорологични условия, предвиденото за 17 април събитие - Авто шоу „На високи токчета“ - ще се проведе на 15 май 2022 г.

ДО   „СИГНАЛ - ДК“ ЕООД УЛ. „ПЕТЪР НИКОВ“ №7 ГР. КЮСТЕНДИЛ
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-301/ 15.03.2022 г., Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) 41112.50.121 и ПИ 41112.50.217,  местност Кандило от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имотите от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на паркинг в ПИ 41112.50.121 и за транспортна инфраструктура ПИ 41112.50.217, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп).
Възложител на проекта е „БАСИК“ ЕООД, гр. Кюстендил с управител Цветомира Йорданова Маноилова.  
В 14-дневен срок от съобщението, заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Община Кюстендил обявява процедура за кандидатстване по Схема за предоставяне на финансова помощ чрез Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, Приоритетна област: "Ремонти, благоустрояване и опазване на околната среда в община Кюстендил".
Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подобри физическата и жизнената среда на територията на община  Кюстендил като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.
    Програмата има следните цели:
    Да стимулира собствениците в етажната собственост за:
- подобряване, поддържане и опазване на околоблоковото пространство;
- разделно събиране на отпадъците от домакинствата.
    Да подобри състоянието на общинския сграден фонд, дейностите, извършвани в него, благоустрояването, поддръжката, парковото и др. обзавеждане в имоти общинска собственост и по изключение в имоти държавна собственост, на територията на община Кюстендил;
    Да насърчава развитието на местните инициативи и доброволчество, водещи до повишаване качеството на живот, екологосъобразно поведе-ние, социалното общуване и гражданската активност;
    Да подобри достъпността до обекти с масов достъп на хора;
    Да подобри състоянието на обектите за спорт на територията на общината;
    Да подпомогне нуждите на миряните на БПЦ.

Краен срок за кандидатстване: 10 май 2022 година
Изискванията и приложенията за кандидатстване може да видите тук.

До Светослава Методиева Василева от гр. София, ж.к. „Обеля”, №275, ет. 10, ап. 49
           До Венета Славева Тодорова от гр. Кюстендил, ул. „Людмил Янков“ №12 

            Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-253/07.03.2022 г. кметът на Община Кюстендил е одобрил, внесения за разглеждане и одобрение проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XV-267 „за жилищно строителство“, кв. 10 по плана за регулация  на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517