ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT1

IT1

 Уведомяваме Ви, че за триетажна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII, отреден за обществено обслужващи, здравни и социални дейности, кв. 273 по плана на гр. Кюстендил за Централна градска част от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-412/04.04.2022 г., на основание чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията, за назначаване на комисия от служители на общинска администрация за установяване на вида и състоянието на сградата, и необходимите ремонтни и възстановителни работи, както и обстоятелствата по чл. 195, ал. 6 от ЗУТ.

            Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от         08.00 ч. до 17.00 ч.

Настоящето съобщение е залепено на 06.04.2022 г. на входната врата на имота, на таблото на община Кюстендил и е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил, и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-411/04.04.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на задънена улица с о.т. 608-о.т. 611, находяща се югоизточно от кв. 253 по плана за регулация на гр. Кюстендил и улица с о.т. 609-о.т. 610-о.т. 612 (ул. „Хижата“) с цел продължаване на задънената улица, като се проектират нови о.т. 611а и о.т. 611б.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

           До Борис Иванов Борисов от гр. София, ж.к. „Гоце Делчев” бл. 246
           До Филка Георгиева Ковачка от гр. Кюстендил, кв. „Запад“ бл. 63
          До Васил Георгиев Иванов от гр. София, ж.к. „Люлин“ бл. 539
           
 
Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-248/02.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, на наследниците на Иван Ангелов Мечкарски се възстановява правото на собственост върху ПИ 69167.41.3 с площ 1051 м2 и ПИ 69167.41.4 с площ 1504 м2 в местността Поройо, землище на с. Стенско, общ. Кюстендил.
           Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.061-0007-С01 по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил“, процедура „Подкрепа за лица с увреждания“ – Компонент 2, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил”, представям следнотo:

О Б Я В Л Е Н И Е
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
„ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ВКЛ. С МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА"/ЦПЛУ/
с адрес: общ. Кюстендил, с. Лозно, социална услуга за осигуряване на заместваща грижа, дневни, полудневни и почасови услуги за 30 лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания

1. Управител – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/  Завършено висше образование;
2/  Образователно-квалификационна степен– „Бакалавър“/“Магистър“;
3/  Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки и/или Хуманитарни науки.
4/  Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;
5/Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
-  Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;
-  Ръководство за бенефициенти за изпълнение на договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020;
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.
6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ЦПЛУ при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги;
3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
4/ Извършва анализ на дейността на ЦПЛУ и прави аргументирани предложения за промени при възникване на необходимост от такава;
5/ Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;
6/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
7/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
8/ Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
9/ Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
10/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на центъра;
11/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
12/ Извършва вътрешен контрол, относно качеството на предоставените социални услуги в центъра;
13/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
14/ Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на центъра;
15/ Осъществява контакт и информира екипа за управление на проекта;
16/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в центъра;
17/ Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.
 
2.   Социален работник – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки.
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността, резидентни услуги и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3/ Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите с мултидисциплинарния екип от ЦПЛУ;
4/ Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие;
5/ Координира дейностите на персонала на ЦПЛУ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на ЦПЛУ, техните семейства и екипа за организация и управление на проекта;
6/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
7/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
8/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центровете и извън тях, работи за социално включване на потребителите и др.

3.    Психолог – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Психология;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЦПЛУ;
2/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
5/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
6/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
7/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
8/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
9/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др.

4.     Медицинска сестра – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;
3/ Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
 1/ Наблюдава здравословното състояние на потребителите на социалната услуга и при нужда оказва до лекарска помощ, съобразно компетенцията си;
2/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
3/Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове на потребителите на социалната услуга и в преразглеждането им;
4/ Изпълнява назначенията на лекар – превръзки, раздава лекарства и изпълнява други манипулации, свързани с потребностите на потребителите на социалната услуга;
5/ Регистрира назначенията в специален регистър;
6/  Контролира рационалното хранене на потребителите на социалната услуга;
7/ Следи и контролира за хигиената в социалната услуга /отопление, проветряване, дезинфекция /;
8/ Придружава потребителите на социалната услуга до здравното заведение за прегледи, консултации или хоспитализация, ако е необходимо;
9/ Води необходимата документация и отчетност;
10 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
11/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалната услуга.

5.   Кинезитерапевт – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Кинезитерапия;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия на потребителите на ЦПЛУ;
2/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в ЦПЛУ и в домашна среда;
3/ Организира и провежда рехабилитационна физкултура, свързана с потребностите на потребителите на социалната услуга;
4/ Провежда групови и индивидуални процедури, съгласно предписанията на лекаря, като следи за реакцията от потребителите на социалната услуга;
5 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
6/  Води необходимата документация и отчетност;
7/  Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЦПЛУ.

6.      Трудотерапевт – 3 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи индивидуално и групово с потребители;
2/ Осъществява подкрепа на потребителите на социалната услуга за изграждане на ефективни умения и  знания за справяне в ежедневието;
3/Организира и провежда определения тип трудотерапия с потребителите;
4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането, при необходимост;
6/  Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за участие в трудова дейност и социално включване;
7/ Подкрепя потребителите и съдейства при изграждане на навици и умения;
8/ Води необходимата документация и отчетност;
9/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалната услуга.

7. Логопед – 1 щ. бр.
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Логопедия;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЦПЛУ;
2/ Изготвя обективни и задълбочени анализи на резултатите на лицата с комуникативни нарушения;
3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др;
7/ Правилно води документацията, свързана с неговата дейност;
8/ Познава основните етапи на организация на логопедичната дейност;,
9/ Познава и прилага подходящи форми на поведение, насочени към ефективна и конструктивна работа в екип;
10/ Познава специфичните професионални задачи на логопеда при работата в екип;
11/ Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на потребителите.

8.  Социален терапевт – 3 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено основно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в кабинетите и общите помещения в ЦПЛУ;
2/ Извършва тоалет на потребителите при необходимост;
3/ Проветрява помещенията, отговаря за пране и миене на посуда, кухненски инвентар,  участва в хигиенизирането на двора,  окопаването на цветни алеи и др.;
4/  Почиства и дезинфекцира стаите, общите и сервизните помещения;
5/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите в ЦПЛУ;
6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги.
7/ Работа по график, при заместваща грижа.

9.  Счетоводител/Домакин – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Стопански науки - Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол
4/ Професионален опит – не се изисква.
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява счетоводната политика и формата на счетоводство, в съответствие със Закона за счетоводството;
2/ Организира финансово-счетоводната дейност;
3/ Осъществява вътрешен контрол на материално-отговорното лице в ЦПЛУ;
4/ Съхранява личните трудови досиета на служителите в ЦПЛУ;
5/ Води необходимата документация;
6/  Осъществява вътрешен финансов контрол в ЦПЛУ;
7/ Предоставя на счетоводителя на проекта справки и други документи, спазвайки фиксираните срокове.
8/ Отговаря за доставките на хранителните продукти, консумативи и материали, необходими за нуждите на социалните услуги, съгласно сключените договори с доставчиците;
9/ Следи за цените и качеството на получените хранителни продукти и консумативи;
10/ Стриктно спазва санитарно – хигиенните изисквания и води необходимата документация;

10. Работник-поддръжка –1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Шофьорска книжка – Категория В.
4/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в извършването на ремонтни и благоустройствени мероприятия в ЦПЛУ.
2/ Събира и изнася отпадъци на определените за целта места.
3/ Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други неквалифицирани дейности по поддръжка.
4/ Следи за изправността на сградата и отчитащите прибори и уреди.
5/ Поддържа в изряден вид складове, мазета и дворни площи;
6/ Води необходимата документация.

11. Шофьор – 1 щ. бр.
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Шофьорска книжка – Категория В.
4/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на центъра маршрути;
2/ Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път - проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростната кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила, правилното закрепване на товара;
3/ Получава заверени пътен лист и разписание;
4/ По време на път следи за нормалното функциониране на двигателя и спазва правилата за безопасност на движение по пътищата;
5/ Описва в пътния лист необходимите данни за извършените курсове;
6/ При продължителни курсове спира периодично и проверява състоянието на автомобила и товара. При необходимост отстранява възникналите повреди;
7/ След завръщане почиства и зарежда с гориво автомобила;
8/ Следи за изтичане сроковете на застраховките, винетка и преглед и подновяването им;
9/ Изпълнява други конкретно възложени задачи.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване
  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 - Заявление - по образец - Приложение 1;може да видите тук;
-  Автобиография - по образец- Приложение 2;може да видите тук
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават в офиса на проекта на екипа за управление в  Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
Лицата могат да кандидатстват за различни длъжности в социалната услуга ЦПЛУ, като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 01.04.2022 г. до 29.04.2022 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
 
Телефон за информация: 078/55-11-31

ВАЖНО:
         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 10.05.2022 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО ДО ОФИСА НА ПРОЕКТА В ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЯВОРОВ”6, ЕТ. 2, КАБИНЕТ 224 /ОБЩИНСКА ПОЛИКЛИНИКА/ И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

 1. Информация за контакт с възложителя:
 2. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. РАФАЛ“ ЕООД,

    ЕИК 203807588, с управител Тодор Станимиров Христов, обл.Кюстендил,

    общ.Кюстендил, с.Багренци, ул.“Стефан Караджа“ №3

 1. Пълен пощенски адрес. За контакт: 2500, гр.Кюстендил, ул.“Александър

     Стамболийски“  №58, ап.7

 1. Телефон, факс и e-mail. 0887286200, 0878582442, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 2. Лице за контакти. Юлиан Миленов Асенов и Огнян Атанасов - проектант

 

 1. Резюме на инвестиционното предложение:

 

 1. Характеристики на инвестиционното предложение:

Изменение по чл. 154 ал. 2 т.6 от ЗУТ на"месопреработвателно

предприятие" в „Цех за преработка и консервиране на плодове“, находяща се в ПИ 41112.502.355, идентичен с УПИ  VII кв. 2в, гр.Кюстендил

 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

                    С изменението на проекта по чл.154, ал.2от ЗУТ се преработват почти всички вътрешни помещения. Сградата е изградена на акт №14 и има издадено удостоверение за степен на завършеност. В по-голямата си част е едноетажна, със ЗП=1648м2 и РЗП= 1801м2 в имота има изградени  помощни сгради и постройки – котелно и пропуск-охрана, които се запазват. Площта на имота е 10687м2. той е с плътност 40.35% при допустима до 80% и кинт 0.42 при допуск до 2.00. височината е H до 10м. В цеха се предвижда да работят постоянно около 25 човека и да се извършват следните дейности по консервиране на плодове, а именно сушене, замръзяване, направа на сладка, сокове и  компоти. Имотът е свързан с прилежаща улична мрежа, а за другите инфраструктурни връзки  се налага изграждане. Не се предвиждат нови изкопни работи, тъй като се ползва изградена сграда. Евентуални насипи в ограничени количества ще има само при благоустройствените мероприятия.  

              Външните Ел и ВиК връзки са предмет на отделен проект, като се предвижда заустване на отпадните води в градската канализация към ГПСОВ (градска пречиствателан станция за отпадъчни води Кюстендил). За същите има издадени становища за присъединяване при издаването на действащото разрешение за строеж.

 Предвидения терен за разширение на месопреработвателното предприятие като втори

етап на изпълнение (на одобрение проект) също търпи изменение, като при настоящото изменение по чл. 154 ал. 2 от ЗУТ, терена ще се ползва за поставяне на фотоволтаични модули за собствени нужди. Фотоволтаичните модули ще бъдат разположени в редици, с разстояния между тях, с цел да не се засенчват взаимно. Предвижда се да се монтират 462 бр. фотоволтаични панели, които ще се присъединят към 2 броя хибридни инвертори по 100 kW  в общ шкаф в комплект с батериен блок монтиран в сградата с специално помещение. Общата инсталирана мощност резервирана с батерии е 205,59  kWp.

          Модулите и конструкцията ще бъдат предварително изготвени и сглобявани на място. Също така ще има изградена фотоволтаична централа и на покрива за собствени нужди от 522 бр. панела x 445Wp с обща инсталирана мощност  232,290 kWp. Те ще са присъединени към  2бр. инвертори х 100 kW  без  батериен блок

 Хладилните инсталации, които ще се изградят в сградата са 9 броя автономни фреонови инсталации, които захранват следните помещения: 3 нискотемпературни хладилни камери, 2 замразвателни камери и обслужващи среднотемпературни камери 4- опаковъчно помешение, камера за предварително охлаждане, охлаждаем коридор и експедиционно помещение.

Хладилен агент – фреон R 449А , който се явява най-добрата екологична алтернатива за настоящата действителност.

Количеството на хладилния агент е обшо ще е 200 kg-като имаме;

4 броя хладилни инсталации с по 15 kg  -съответно 4x15= 60 kg.;

3 броя хладилни инсталации с по 24 kg  -съответно 3x24= 72 kg.;

2 броя хладилни инсталации с по 34 kg  -съответно 2x34= 68 kg.;

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Съгласно одобрения и влязъл в сила ОУП на Община Кюстендил през 2016г. теренът попада в предимно производствена зона. При изменението това предназначение се запазва.

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на завършването на обекта при изменението на предназначението му ще се използва единствено вода като природен ресурс. Тя ще бъде от водопроводната мрежа, след като бъдат изпълнени външните връзки на обекта.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

              Битово  фекалните вода са 1,26м3/ч, и произовдствените води са 4,14м3/ч целогодишно. Отвеждащите води от експлоатацията на обекта, няма да окажат влияние върху състоянието повърхностните и подпочвените, води, тъй като те ще се отвеждат в градската канализационна мрежа към ГПСОВ (градска пречиствателан станция за отпадъчни води Кюстендил). Механичните отпадъци при производството не могат да попаднат в канализацията, тъй като ще се задържат върху решетките на сифоните.  

              Отпадъци по време на строителството:

Код 17 09 04 – смесени отпадъци от строителни материали (тухли, бетон, арматура, дървен материал и др.).

Металните отпадъци (20 01 40) от кофражи и крепежи, арматура и армирана мрежа ще се събират на площадки за временно съхраняване и ще се предават на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността, включваща събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, в съответствие с чл. 37 от ЗУО.

Тези отпадъци, които е възможно да се получат по време на изграждане на обектите, не са опасни и ще се събират и извозват на определени от общинските власти места.

 

               Отпадъци при експлоатацията на обекта:

Код 02 03 01 – утайки от измиване, почистване, центрофугиране и сепариране/разделяне – генерират се само в периода от месец юни до месец октомври.

Разполагаме със специализирано ремарке за извозване на отпадъците до определените места за събиране на смет.

Код 02 03 02 – отпадъци от консерванти – Не се използват такива

Код 02 03 04 - материали, негодни за консумация или преработване - генерират се само в периода от месец юни до месец октомври.

Материалите – плодове, негодни за консумация, се събират в бидони и се дават за изваряване на ракия .

Код 17 09 04 – смесени отпадъци от строителни материали.

Може да се очаква само в периода на извършване на ремонтни работи и количеството им се очаква да бъде минимално. Ще се извозват на определено от Общината депо.

Код 20 03 01 - смесени битови отпадъци.

Тези отпадъци, които се генерират по време на експлоатацията на обектите ще се събират в контейнери и ще се извозват периодично на регламентирано сметище.

Класификацията на отпадъците е съгласно Наредба № 3/01.04.2004г.

При стриктно спазване на Програмата за управление на отпадъците (за събиране, временно съхранение и транспортиране ) не се очаква негативно влияние върху компонентите на околната среда, както от дейностите извършвани с тях, така и  вследствие генерирането им на обекта.

           Не се очакват промени в качествата на атмосферния въздух в резултат на изграждането на сградите, тъй като не се очаква изхвърляне на вредности. Не се очаква също влияние върху розата на ветровете, влажността на въздуха или предизвикване на температурни инверсии.

            Битово - фекалните, и произовдствените води, от експлоатацията на обекта, няма да окажат влияние върху състоянието повърхностните и подпочвените, води, тъй като те ще се отвеждат в градската канализационна мрежа. Механичните отпадъци при производството не могат да попаднат в канализацията, тъй като ще се задържат върху решетките на сифоните.  

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

              Застрояването не води до съществена промяна в ландшафта и няма да окаже влияние върху растителния и животински свят в района. Обектите няма да окажат влияние върху структурата на почвата, да предизвиква химическо увреждане или ерозия

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Не се очакват големи аварии.

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

               Обектите няма да окажат влияние върху здравето и безопасността на хората. Не се очаква запрашване, шум, вибрации и изпарения или вредни лъчения над допустимите норми.

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

               Обектът се намира в съществуваща производствено-складова зона на гр. Кюстендил,  която се запазва съгласно одобрения през 2016г. ОУП на общината. Необходимата площ за временни дейности по време на строителството е само за временно складиране на готови елементи и конструкции и се намира в границите на собствения УПИ.

 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

6.3. Подготовка на плодове, предназначени за сладко без захар, сушене и замразяване

Плодовете се приемат в предприятието, транспортират се и се претеглят се чрез подова везна (1.14), след което се подават на технологична линия 1 за предварителна подготовка. На нея се извършват следните операции:

6.3.1.      Череши

 

 • инспекция на черешите на инспекционна лента (1.1);
 • измиване на черешите чрез вентилаторна миячна машина (1.2);
 • отделяне на дръжките на черешите чрез дръжкочистачна машина (1.3);
 • транспортиране на черешите чрез елеватор (1.4);
 • калибриране на черешите чрез калибратор тръбен (1.5);
 • инспекция и транспорт на черешите чрез лента транспортна и елеватор (1.6, 1.7);
 • отделяне на костилките на черешите чрез костилковадачна машина (1.8) монтирана на платформа (1.9);
 • инспекция на черешите на инспекционна лента (1.12);
 • събиране на на черешите в касетки или тави на маса манипулационна (1.13).

Подготвените череши се подават за сушене, замразяване или за производство на сладко без захар.

Отделените костилки се транспортират чрез Шнеков транспортьор (1.10) и преминават през пасирка (1.11) за отделяне на полепналата плодова тъкан, която се подава за замразяване.

 

Меките и нестандартни плодове се подават за производство на пюре предназначено за замразяване, където се извършват следните операции.

 • транспортиране на плодовете чрез елеватор с приемна вана (1.14);
 • отделяне на костилките чрез машина за отделяне костилки (1.15);
 • транспортиране на плодовата каша чрез помпа винтова (1.16) до поз. 1.17;
 • пасиране на плодовата каша чрез пасирна машина за финно пасиране (1.17);
 • транспортиране на плодовото пюре чрез помпа винтова (1.18) до поз. 1.19;
 • междинно съхранение на плодовото пюре в резервоар буферен, със стойка (1.19);
 • пълнене на пюрето в полимерни торби, поставени в касетка на маса работна (1.0)
 • егализиране на теглото на чвалите с плодовото пюре чрез везна (1.21);

 

Използваният транспортен амбалаж се измива чрез Аксесоари за измиване на помещението и амбалажа (1.24) под козирка пред сградата.

Използваният вътрешен  амбалаж се измива на мивка за измиване на тави и вътрешен амбалаж в работното помещение.

6.3.2.      Боровинки

Плодовете се приемат в предприятието, транспортират се и се претеглят се чрез подова везна (1.14), след което се подават на технологична линия 1 за предварителна подготовка. На нея се извършват следните операции:

 

 • инспекция на боровинките на инспекционна лента (1.1);
 • измиване на боровинките чрез вентилаторна миячна машина (1.2);
 • събиране на боровинките в касетки или тави на маса манипулационна (1.13).
 • Подаване на боровинките за замразяване.

 

6.3.3.      Малини

Малините се подават директно за замразяване след претегляне и първична инспекция.

След замразяване малините се почистват.

6.4. Производство на пастьоризирани директни сокове от ябълка

Плодовете ябълки се приемат в предприятието, транспортират се и се претеглят се чрез подова везна (1.14).

 

Преработката на плодовете се извършва на специализирана технологична линия (2), която се намира в производственото помещение. На нея се извършват следните технологични операции:

 

 • захранване на линията чрез палетообръщач (2.1), комплект с хопър за дозиране на ябълки;
 • инспекция на суровината на инспекционна лента (2.2)
 • измиване, транспортиране и смилане чрез транспортьор с прикачена дробилка (2.3);
 • пресоване на кашата на лентова преса (2.4);
 • филтриране на сока чрез самопочистващ се филтър (2.5);
 • междинно съхранение в буферен резервоар (2.6);
 • пастьоризация на сока в пастьоризатор при температура 85оС (2.7);
 • горещо пълнене в опаковки с вместимост 3l, чрез комбиниран дозиращ автомат с разливна станция за полимерни опаковки (2.8);
 • поставяне на опаковките в картонени кутии;
 • съхранение на сока в склад готова продукция;
 • експедиция на готовата продукция.

Полимерните опаковки пристигат в предприятието заводски херметически затворени с капачка, поставени в полимерна торба и кашон. Преди започване на смяната, необходимото количество полимерни опаковки се изваждат от кашона и се поставят в подплота на масата на пълначната машина (2.8). Пълненето се извършва, като празният херметично затворен плик се поставя на работния плот на пълначната машина (2.8), отстранява се капачката, извършва се пълнене и затваряне на същата капачка.

Кутиите се подготвят и разгъват на маса (6.10) сектор разгъване на картон в склад опаковки.

Предвидено е устройство (2.9) за ръчно пълнене на стъклени бутилки с метални капачки ''TWIST OFF“.

Шишетата, преди пълнене се измиват в умивален басейн (4.2) и се подават към устройство (2.9) за ръчно пълнене на стъклени бутилки.

След напълване на сока и затваряне, бутилките се съхраняват в склад готов продукт.

Бутилките се измиват предварително на мивка (4.2).

Получените пресовки при производството на директни плодови сокове, не са отпадък а са съпътстващ производството продукт, който ще се предава за фураж и компост.

 

6.5. Производство на плодови сладка без захар - череши

 

При производството на плодови сладка без захар се използват пресни или замразени плодове, подготвени предварително на линия 1.

Технологичният процес се осъществява на линии 3, 4, 5. На тях се извършват следните технологични операции:

 • зареждане на бланшорен казан (3.1) и конвектомат (3.2);
 • изваряване на плодовете в бланшорен казан (3.1) и конвектомат (3.2);
 • пълнене на сладкото в бурканчета на пълначна лента (4.4);
 • затваряне на бурканчетата чрез машина затварачна за буркани то полуавтоматична с една глава (4.5);
 • поставяне на бурканчетата в автоклавен кош (5.3, 5.4) и транспортиране чрез автоклавна количка (5.5);
 • поставяне на кошовете в автоклави (5.1, 5.2) чрез ел. телфер, релсов път (5.6, 5.7);
 • стерилизация на бурканчетата в автоклав (5.1, 5.2)
 • стерилизираното сладко се съхранява в помещение за бомбажен период, след което се етикетира, съхранява се в склад готов продукт и се експедира.

Бурканчетата, преди пълнене се измиват в умивален басейн (4.2) подсушават се и се подават за пълнене чрез въртяща маса (4.3) на пълначна маса (4.4).

Кашоните се подготвят и разгъват на маса (6.10) сектор разгъване на картон.

Използваният вътрешен  амбалаж се измива на мивка за измиване на тави и вътрешен амбалаж в работното помещение.

6.6. Производство на компоти - череши

При производството на компот се използват пресни или замразени череши, подготвени предварително на линия 1.

Технологичният процес се осъществява на линии 3, 4, 5. На тях се извършват следните технологични операции:

 

 • подготовка на сиропа в бланшорен казан (3.1);
 • пълнене на черешите в буркани на пълначна лента (4.4) и ръчно заливане със сироп;
 • затваряне на буркани чрез машина затварачна за буркани то полуавтоматична с една глава (4.5);
 • поставяне на бурканите в автоклавен кош (5.3, 5.4) и транспортиране чрез автоклавна количка (5.5);
 • поставяне на кошовете в автоклави (5.1, 5.2) чрез ел. телфер, релсов път (5.6, 5.7);
 • стерилизация на бурканите в автоклав (5.1, 5.2)
 • стерилизираният компот се съхранява в помещение за бомбажен период, след което се етикетира, съхранява се в склад готов продукт и се експедира.

Бурканите, преди пълнене се измиват в умивален басейн (4.2) подсушават се и се подават за пълнене чрез въртяща маса (4.3) на пълначна маса (4.4).

Кашоните се подготвят и разгъват на маса (6.10) сектор разгъване на картон.

Използваният вътрешен  амбалаж се измива на мивка за измиване на тави и вътрешен амбалаж в работното помещение.

6.7. Производство на сушени плодове череши

Подготвените на линия 1 плодове (череши без костилка) се подават за сушене в камерна сушилна (5.10), поставени на леси и колички (5.11, 5.12).

След изсушаване на плодовете те се съхраняват в склад изравняване на влага.

След изравняване на влага те се подават на технологична линия за опаковане на сушени плодове, където се извършват следните технологични операции:

 

 • захранване на линията чрез маса работна  с улей (5.13);
 • инспекция на сушените плодове на инспекционна лента (5.14);
 • транспортиране на сушените плодове чрез захранващ елеватор с пластмасова (5.15) модулна лента;
 • дозиране на сушените плодове в пликове чрез 14-канална мултиглава с диапазон на дозиране: 30-1000гр (5.16), комплект с платформа (5.18) ;
 • залепване на пликовете и добавяне на инертен газ чрез вертикална пакетираща машина (5.17);
 • транспортиране на опакованите сушени плодове чрез изходяща лента за готов пакет (5.19)‘
 • контрол на теглото на опаковките чрез контролна везна (5.20).
 • проверка за метални примеси чрез металдетектор (5.21);
 • събиране на пликовете и поставяне в кашони от ротационна маса (5.22);
 • подреждане на кашоните на плоска палета и съхранение в склад готов продукт.

 

При заявка на опаковани в по-големи опаковки сушени плодове са предвидени две вакуум опаковъчни машини (5.23), комплектовани с везна (5.24).

Опакованите и етикитирани сушени череши се съхраняват в склада за готва продукция, откъдето се експедират ежедневно.

6.8. Производство на замразени плодове

Подготвените за замразяване плодове се охлаждат в хладилна камера 4, замразяват се в хладилна камера 5 и 6, след което се опаковат в чували и се съхраняват в нико температурните хладилни камери.

Преди експедиция или производство на сладко или компот, замразените плодове се подават на технологична линия обработка и опаковане на замразени плодове 7. На нея се извършват следните операции:

6.8.1. Обработка на замразени малини

 • почистване на малините от листенца и клечки чрез трасина (7.1);
 • инспекция на малините чрез инспенционна лента (7.2);
 • поставяне на малините в оборотен амбалаж на маса помощна (7.3) и подаване за изваряване на сладко или за опаковане;
 • претегляне на малините чрез везна с автоматично извеждане на стикер (7.10), поставена на маса (7.9);
 • залепване на пликовете чрез лепачна машина (7.11);
 • поставяне на пликовете в кашони;
 • проверка за метални примеси чрез детектор за метални примеси (7.12);
 • подреждане на кашоните на плоска палета
 • съхранение на готовата продукция в нискотемпературни камери и експедиция.

6.8.2. Обработка на замразени боровинки

 • захранване на линията чрез Елеватор (7.4);
 • грубо почистване на замразена боровинки (7.5);
 • транспортиране на замразена боровинки чрез Елеватор (7.6);
 • финно почистване на замразена боровинки (7.7);
 • транспортиране на замразена боровинки чрез Елеватор (7.8);
 • поставяне на замразената боровинки в оборотен амбалаж на маса помощна (7.3) и подаване за изваряване на сладко или за опаковане;
 • претегляне на замразената боровинки чрез везна с автоматично извеждане на стикер (7.10), поставена на маса (7.9);
 • залепване на замразената боровинки чрез лепачна машина (7.11);
 • поставяне на пликовете в кашони;
 • проверка за метални примеси чрез детектор за метални примеси (7.12);
 • подреждане на кашоните на плоска палета
 • съхранение на готовата продукция в нискотемпературни камери и експедиция.

6.8.3. Обработка на замразени череши

 • претегляне на замразените череши чрез везна с автоматично извеждане на стикер (7.10), поставена на маса (7.9);
 • залепване на замразените череши чрез лепачна машина (7.11);
 • поставяне на пликовете в кашони;
 • проверка за метални примеси чрез детектор за метални примеси (7.12);
 • подреждане на кашоните на плоска палета
 • съхранение на готовата продукция в нискотемпературни камери и експедиция.

 

Капацитет:

 

 

Тона

І.

Компоти, в т.ч.

11.5

 

 

 

1.

Череши

11.5

ІІ.

Сладка, в т.ч.

10

 

 

1.

Череши

10

ІІІ.

Сушени, в т.ч.

4.7

1.

Череши

4.7

ІV.

Замразени, в т.ч.

46

 

 

1.

Череши

10

2.

Малини

18

3.

Боровинки

18

 

V.

 

Директни плодови сокове, в т.ч.

 

50

 

 

1.

Ябълки

50

 

Директен сок  в В&В 3l

47.5

 

Директен сок 

2.5

 

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

 

                Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, тъй като обектът е в съществуваща сграда и среда, която е с необходимите пътища. С проекта само се променя главния подход към УПИ.

 

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

 

 1. Предлагани методи за строителство.

 

                Строителството ще представлява изграждане на вътрешни стени от термопанели. С такива елементи ще се изградят и част от външните стени, които сега са без изолационен материял.

 

 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

                  Съгласно член 154 ал. 2 от ЗУТ промените  в инвестиционните намерения на собственика, касаещи предназначението на обекта са съществени и те се извършват след одобряването им от компетентния орган след като се представи инвестиционен проект за промяната.

 

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

            Обектът се намира в границите на регулационния план на гр. Кюстендил, кв. 2в УПИ VII. ПИ е собственост на „РАФАЛ“ ЕООД. Няма данни за наличие на защитени територии и обекти, подлежащи на здравна защита, като културно наследство или елементи на НЕМ.

                                 

 1. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Не се очаква земеползване, тъй като обектът е вътрешно преустройство.

 

 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В близост до обекта няма защитени зони, няма водоизточници на питейни или минерални води.

 

 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Няма

 

 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Няма

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

 1. съществуващо и одобрено земеползване;
 2. мочурища, крайречни области, речни устия;
 3. крайбрежни зони и морска околна среда;
 4. планински и горски райони;
 5. защитени със закон територии;
 6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
 7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
 8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

НЯМА

 1. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
 2. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
 3. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.
 4. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
 5. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
 6. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
 7. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
 8. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.
 9. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
 10. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
 11. Трансграничен характер на въздействието.
 12. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

НЯМА

 1. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

 Справка, по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на 21.01.2022 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. второ от Закона за нормативните актове са постъпили следните предложения и становища по изработения проект:

 

 1. Промяна на предназначението на преместваем обект без промяна на функционалното разпределение по одобрената проектна документация, въз основа на която е поставен обекта, се извършва след издаване на разрешение за поставяне от главния архитект на Община Кюстендил, при наличие на писмено искане и представени приложимите положителни становища от съответните компетентни органи относно спазване на изискванията, определени с нормативен акт за новото предназначение. Издаденото разрешение за поставяне по този ред, важи до края на срока на предходното разрешение, издадено за обекта по одобрената проектна документация.

Мотиви: С изменението на ЗУТ, публикувано в ДВ, бр. 16 от 2021 г. се въвежда режим за промяна на предназанчението на  сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи, на база издадено разрешение от главния архитект на общината. Аналогично на разпоредбата на чл. 147а от ЗУТ, следва да се въведе облекчен режим, т.е. без одобряване на проектна документация, за промяна на предназначението и на преместваеми обекти.

 

 1. Да се добави преместваем обект – каравана за търговска дейност.

Мотиви: В Действащата наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил не фигурира каравана за търговска дейност, а има инвестиционни намерения за такива преместваеми обекти. Те са заложени в наредбите по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ на повечето общини в Р. България.

 

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-896/ 16.03.2022 г. кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП – ПР) в обхвата на УПИ III-6077 в кв.291 на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на конкретното предназначение на УПИ III-6077 в кв.291 от „За жилищни“ на „За обществено обслужващи дейности“ при запазване на устройствените показатели за устройствена зона „смесена централна“ по чл. 38, ал.1 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ                                                                                                                                 

Възложител Община Кюстендил                                                                                    

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

ДО: Мирослав Василев Василев, Нора Стойнева Даракчиева и Татяна Асенова Стоянчева, наследници на Васил Гогев Рублев, бивш собственик на имот с иденти-фикатор 29386.43.15 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил


На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-22-238/ 15.02.2022 г. възложителите Димитър Ивайлов Зашев и Вилиян Здравков Крумов са внесли за разглеждане и одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 29386.43.16, местност Иловица от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда конкретно предназначение на имота „За производствено складови дейности“ и определяне на ограничителните линии за зас-трояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии от раз-новидност предимно производствена зона.
    Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да нап-равят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинска-та администрация.

79-годишнината от спасяването на българските евреи бе отбелязана в Кюстендил.

С минута мълчание кюстендилски общественици и граждани почетоха паметта на жертвите от Холокоста.

Венци и цветя на паметника на Димитър Пешев в центъра на града поднесоха зам.-областният управител Любомир Терзийски, кметът Петър Паунов, зам.-кметовете Радмила Рангелова, Надя Каратова и Светослав Василиев, председателят на Общински съвет Кюстендил Иван Андонов, общински съветници, представители на Кюстендилска Духовна околия, граждани, представители на политически партии и на Организация на евреите в България и нейното представителство "Шалом" в Кюстендил.

„Трябва отново да се знае величието на Спасението. Да честитим днес и Св. Четиридесет мъченици. Празник, който кюстендилци почитат от десетилетия и това са закрилници на нашия регион. Величието на Спасението и особено в тези мрачни мигове на войната, когато отново целият свят е разтърсен. Всички се надяваме преклонили глава пред подвига на нашите предшественици, спасителите на десетки хиляди наши сънародници да следваме техния път. Повече не трябва да говорим за войни и изтребления, а за мир“, заяви кметът на Кюстендил Петър Паунов.

Веднага след края на церемонията, беше тържествено открита паметна плоча на почетния гражданин на Кюстендил Иван Момчилов. Тя е изработена от кюстендилския склуптор Мите Чудомиров, като финансирането е подпомогнато от организацията на евреите в България "Шалом" - клон Кюстендил. Съорганизатор на събитието е Община Кюстендил, а поставянето на паметната плоча е по предложение на Инициативен комитет от село Соволяно – родното село на българския политически и обществен деец.

 През 2020 година местният парламент гласува предложение на комитета с председател Пламен Илиев - кмет на Соволяно, за поставянето на паметна плоча на видния кюстендилец, участник в акцията по спасяването на българските евреи през 1943 г.

Плочата бе поставена преди броени дни на бул. „България“ 16, където се намира къщата, в която е живял Момчилов в Кюстендил. За заслугите и живота на нашия съгражданин разказа на събитието, историкът Ангел Джонев, който е част от инициативния комитет, чиято следваща стъпка е изграждането на бюст-паметник на Иван Момчилов в с. Соволяно.

 

   

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517