ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT1

IT1

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-233/01.03.2022 г.  Кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация  (ИПУП-ПР) в  обхвата на УПИ I – 48, УПИ II - 48,  УПИ III – 49 и УПИ IX - 49, кв. 8, с. Граница, общ. Кюстендил. Целта на проекта е привеждане на вътрешно регулационните граници между цитираните УПИ към имотната граница между ПИ 48 и ПИ 49 от кадастралния план на с. Граница.  Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Искането за разрешение за изготвяне на ИПУП-ПР е направено със заявления вх. №УТ-21-2422/22.12.2021 г. от Виолета Иванова Серафимова и Константин Тодоров Бенгаров.

Заповедта не подлежи на обжалване съгласно чл. 125, ал.4 от ЗУТ.

На 19 март 2022 г. от 19:00 часа ще се проведе 55-тият конкурс за избор на „Девойка Кюстендилска пролет“ 2022.
 И тази година изборът ще се проведе в онлайн формат и ще бъде излъчван директно на официалния YouTube канал на отдел „Култура и духовно развитие“, официалната фейсбук страница на Община Кюстендил, на специално монтиран диоден екран на пл. Велбъжд и телевизия „Запад“.
За празничното настроение ще се погрижат любимите кюстендилски изпълнители Йоана Сашова, Симона Петрова (Мона) и Кристиян Янкулов.
  Журито ще се състои от носителки на титлата „Кюстендилска пролет“ през годините, а  момиче на публиката по традиция ще се избира чрез SMS – гласуване.
Победителката в "Девойка Кюстендилска пролет 2022" ще получи парична награда от 1500 лв., а двете й подгласнички и момичето на публиката по 850 лв. Всички участнички ще получат от община Кюстендил като подарък и официалните тоалети и обувки, с които участват в спектакъла, както и луксозни албуми със снимки.
Традицията по тържествено посрещане на пролетта датира от 1966 година. На този празник се избира девойка, която символизира идването на пролетта, младостта, пробуждането на природата и надеждата за нов живот. Изборът ще се проведе в три кръга - като единият от тях е единствения по рода си в България тур с народни носии.
На 21 март за празника на града “Кюстендилска пролет“, пред ХГ „Владимир Димитров – Майстора“ от 11:00 часа за здравето на кюстендилци ще се отслужи молебен и ритуал по предаване Символите на града.
Цялата информация относно празничната програма за празника на града и съпътващите ги събития, може да проследите на https://fb.me/e/1kcvtXh3o.
   

 

 

     

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-226/24.02.2022 г. на кмета на Община Кюстендил се разрешава на „Централна ремонтна база 2001“ ООД – гр. Перник с управител Мая Богомилова Владимирова, изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 66891.40.5 по КККР на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна конкретното предназначение на имота от „За друг вид производствен складов обект“ в „За фотоволтаична електрическа централа“ и определяне на ограничителните линии и  параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба, съобразени с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за предимно производствена устройствена зона (Пп).

           Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „Централна ремонтна база 2001“ ООД – гр. Перник.

           Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

ДО:  Иван Василев Джагалов, Светлана Георгиева Гогева, Десислава Валентинова Карадакова, Тодорка Владимирова Йорданова, Росица Василева Темизова, Райка Стойова Йорданова, Васил Драганов Йорданов и Кирил Драганов Йорданов, наследници на Веселин Станков Стойчев, бивш жител на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил, собственик на поземлен имот с идентификатор  16198.35.4 по КККР на землище  с. Горна Гращица, местност Старата могила.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-86/ 20.01.2022 г. Гергана Крумова Тодорова е внесла за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 16198.35.5,  местност Старата могила от КККР на землището на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона – с малка височина (Жм).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-227/24.02.2022 г. на кмета на Община Кюстендил се разрешава на „Централна ремонтна база 2001“ ООД – гр. Перник с управител Мая Богомилова Владимирова, изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) за УПИ VI-„Производствени и складови дейности“ в кв. 35 от плана на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна конкретното предназначение на имота в „За фотоволтаична електрическа централа“ и определяне на ограничителните линии и  параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба.

С решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е „Централна ремонтна база 2001“ ООД – гр. Перник.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

На основание Заповед № РД-00-214/23.02.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
             1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.2358 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на имота: 511.00 /петстотин и единадесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.504.582; 41112.504.499. Номер по предходен план: квартал 389, парцел IV,  при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 41112.504.2355, 41112.504.2357; 41112.504.582 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-517362-18.06.2020 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, съгласно скица  № 15-310057-07.04.2020 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Нов живот“.Имотът е актуван с АОС № 5765/10.11.2020 год.- начална тръжна цена 65150 лева, без ДДС.

           2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.2359 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на имота: 611.00  /шестстотин и единадесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.504.582; 41112.504.499. Номер по предходен план: квартал 389б, парцел II, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 41112.504.2360, 41112.504.2362; 41112.504.582 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-517346-18.06.2020 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Нов живот“. Имотът е актуван с АОС № 5766/10.11.2020 год.- начална тръжна цена 78000 лева, без ДДС.

        3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.2361 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на имота: 442.00 /четиристотин четиридесет и два/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.504.582; 41112.504.499. Номер по предходен план: квартал 389б, парцел IV, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори; 41112.504.584; 41112.504.2362, 41112.504.2360, 41112.504.582 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-517329-18.06.2020 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Нов живот“. Имотът е актуван с АОС № 5768/10.11.2020 год.- начална тръжна цена 56400 лева, без ДДС.

           4. Поземлен имот с идентификатор 48355.501.123 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1226/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, площ 668.00 /шестстотин шестдесет и осем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 123, квартал 2, парцел ХIII, при граници и съседи: Съгласно скица № 15-1059360-29.09.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с.Вратца, общ.Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 6271/13.10.2021 год.- начална тръжна цена 6600 лева, без ДДС.

          5. Незастроен,  урегулиран поземлен имот  ІV-462, кв. 41, по ПУП на с. Шишковци, oбщ.Кюстендил с площ 670.00 /шестстотин и седемдесет/ кв.метра при граници и съседи: От северозапад: Улица с о.т. 85а-83а; От североизток: УПИ V-462;  От югоизток: УПИ ІХ-462, УПИ VІІІ-462; От югозапад: УПИ ІІІ-462; От юг: УПИ Х-463, съгласно скица № 449/20.09.2018 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с.Шишковци, общ.Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 4995/11.10.2018 год.- начална тръжна цена 7000 лева, без ДДС.                                                                                                                                                        
Търга да се проведе на  15.03.2022 год. от  10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.
             При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 23.03.2022 год., при същите условия.    
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 11.03.2022 год., включително и до 18.03.2022 год. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 11.03.2022 год., включително и до 18.03.2022 год. включително – за повторния търг.

Кметът на Община Кюстендил Петър Паунов и директорът на на ХГ „Владимир Димитров – Майстора“ Валентин Господинов участваха в откриването на изложбата "Войната! И подлуде светът…”, която отбелязва 110 години от обявяването на Балканската война и 140 години от рождението на Владимир Димитров-Майстора в Софийска градска художествена галерия (СГХГ).

„Балканската война не успя да разреши проблемите на Балканите. Войните продължават в следващите години, баталното изкуство тепърва ще се разраства. Днес, макар и събрано в колекции на отделни музеи и галерии, както и в различни частни сбирки, изкуство, създадено по бойните полета на Балканите, все още очаква своето цялостно събиране, изследване и публикуване не само като произведения, но и като разказ за съдбите на художниците от онези години“, заяви при откриването директорът на Софийска градска художествена галерия Аделина Филева.

В откриването присъстваха още заместник-кметът на Столичната община Мирослав Боршош, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, директорът на Национален Военноисторически Музей доц. д-р Соня Пенкова и директорът на Художествена галерия – Казанлък д-р Пламен Петров.

Експозицията е подготвена в партньорство с Националния военно-исторически музей, Художествената галерия “Владимир Димитров-Майстора” в Кюстендил. Тя може да бъде разгледана до края на май.

Впечатляващ брой художествени свидетелства от войната е оставил големият български живописец Владимир Димитров-Майстора. Той е създал огромен цикъл от рисунки с молив или туш, акварели и маслени платна, които пазят спомена за Балканската война от 1912-1913 г. Неговите творби могат да бъдат разгледани в изцяло самостоятелна зала.

Изложбата е съпътствана от каталог и програма от документални филми, собственост на Българската националната филмотека, БНТ, както и от мултимедийния проект на Венелин Шурелов "Владимир Димитров-Майстора. Светлина и дух".

ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документи - 31.03.2022г.

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vma-2022.pdf

Кюстендил отбеляза 149 години от гибелата на Апостола на свободата - Васил Левски

Венци и цветя бяха поднесени на паметника на Дякона на Ларгото от областния управител Катя Димитрова, зам.-областен управител Любомир Терзийски, кметът Петър Паунов, председателят на Общински съвет - Кюстендил Иван Андонов, зам.-кметовете Росица Плачкова и Надя Каратова,народни представители, общински съветници, представители на политически партии и организации и много граждани.

С  рецитал и едноминутно мълчание  започна тържественото поклонение пред паметника на Апостола  в центъра на Кюстендил.

Много са светлите имена в пантеона на българската история, но Апостола на свободата винаги е бил неизчерпаем извор за национално самочувствие. Няма друга историческа фигура, която паметта на народа ни е опазила толкова чиста и свята. Днес – повече от всякога, Левски е идеал, който докосва съвестта ни и е коректив и ориентир за делата ни.

Поклон, Апостоле!

  IMG 3892  IMG 3920

 

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517