ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT1

IT1

В навечерието на 149-ата годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, кметът на Кюстендил Петър Паунов и председателят на Общински съвет Иван Андонов, посетиха българската общност в Босилеград. 

Двамата положиха венец пред паметника на Васил Левски в града, а след това посетиха и културно-информационния център, където се срещнаха с ръководството и се запознаха с актуалните проблеми поставени пред нашите сънародници.

Те подариха мартеници, православни букварчета, списания и детски книжки за децата от Босилеград. 

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Белене, Пловдив, Мусачево, Горна Оряховица и Смолян.

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-160-sv.pdf

 

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №652, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №29, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 65047.15.611,  местност Трите буки от КККР на землището на с. Савойски, общ. Кюстендил.  С проекта се  предвижда конкретно предназначение на имота „За жилищно застрояване“ и определяне ограничителните линии за застрояване с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за жилищно застрояване с малка височина, означен като Жм, съгласно чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-21-2142/10.11.2021 г. от  Бисер Иванов Иванов.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

ДО „СИГНАЛ –ДК“ ЕООД СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИ-ФИКАТОР № 41112.504.568, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
                       На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Об-щина Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Въз-ложител на проекта е фирма „Басик“ ЕООД. Проектът предвижда промяна на предназна-чението на територията на имотите от „земеделска“ в „неземеделска“- за паркинг и тех-ническа инфраструктура, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г., за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп). Проектът е в обхват на ПИ 41112.50.121 и ПИ 41112.50.217, местност „Канди-ло“ от КККР на гр. Кюстендил.
        Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
        В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писме-ни предложения, възражения и искания по проекта за ПУП

   В мразовития 8 февруари долетя първия „пролетен полъх“ в нашия град. В сградата на читалище „Братство 1869“ се проведе предварителен кръг за избор на "Девойка Кюстендилска пролет“ 2022. Явиха се 30 прекрасни млади момичета от Кюстендил, предварително записали се за участие. Тази година комисията допусна 16 девойки,  които да се борят за титлата. Конкурсът ще се проведе на 19 март в залата на Общински драматичен театър.

Предоставяме ви кратка информация за 16-те момичета, които ще станат част от спектакъла за Избор на Девойка „Кюстендилска пролет“ 2022 г.

№ 1     Елизабет Георгиева Попова, на 17 години, ученичка в ПГИМ „Йордан Захариев”

№ 2     Юлиана Юлианова Манева, на 16 години, ученичка в ПГИМ „Йордан Захариев”

№ 3     Лилия Емилова Антонова, на 17 години, ученичка в ЕГ „Д-р Петър Берон”

№ 4     Василена Василева Стоилкова, на 16 години, ученичка в ПГТ  „Никола Й. Вапцаров”

№ 5     Елена Валентинова Георгиева, на 18 години, ученичка в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”

№ 6     Вихра Емилова Методиева, на 17 години, ученичка в ПГИМ „Йордан Захариев”

№ 7     Мануела Ивайлова Александрова, на 18 години, ученичка в ПМГ „Проф.Емануил Иванов”

№ 8     Йоанна Николова Мукленова, на 18 години, ученичка в ЕГ „Д-р Петър Берон”

№ 9     Цветелина Стефанова Славова, на 17 години, ученичка в ЕГ „Д-р Петър Берон”

№ 10   Виктория Йорданова Божилова, на 16 години, ученичка в ПГИМ „Йордан Захариев”

№ 11   Мадлен Миленова Манова, на 17 години, ученичка в ЕГ „Д-р Петър Берон”

№ 12   Адриана Антонова Михайлова, на 16 години, ученичка в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”

№ 13   Катрин Асенова Асенова, на 16 години, ученичка в ЕГ „Д-р Петър Берон”

№ 14   Мария Драгомирова Симеонова, на 16 години, ученичка в ПГИМ „Йордан Захариев”

№ 15   Симона Росенова Василева, на 16 години, ученичка в ЕГ „Д-р Петър Берон”

№ 16   Ралица Бисерова Тодорова, на 16 години, ученичка в ПГИМ „Йордан Захариев”

 

Отдел „Култура и духовно развитие”

Община Кюстендил

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.090-0011-С01 по проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”, процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”, представям следнотo:

О Б Я В Л Е Н И Е
За провеждане на подбор на персонал за:
           
    „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ"/ЦГЛУИ/- 3 бр. с адрес: общ. Кюстендил, с. Вратца, резидентна услуга за осигуряване на 24 – часова грижа и подкрепа на 45 лица с умствена изостаналост /всеки по 15 бр./.

1.    Социален терапевт
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено основно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите;
2/ Извършва сутрешен, вечерен тоалет на потребителите и при необходимост;
3/ Проветрява помещенията, оправя леглата на потребителите на инвалидни колички, предава бельото за пране, получава чисто бельо, участва в хигиенизирането на двора и окопаването на цветни алеи;
4/  Почиства и дезинфекцира стаите и сервизните помещения;
5/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;
6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги;
7/Работа по график.
    Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване
  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 - Заявление - по образец - Приложение 1;
-  Автобиография - по образец- Приложение 2;
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
         Документите по образец се получават в офиса на проекта на екипа за управление в  Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
        Лицата могат да кандидатстват за различни длъжности в социалните услуги ЦГЛУИ и ДЦ, като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности. Трудови договори ще се сключват след освобождаване на позицията и/или по заместване.
          Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 04.01.2022 г. до 07.10.2022 г. включително.
      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
      Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/.
     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
        Телефон за информация: 078/55-11-31
ВАЖНО:
         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО ДО ОФИСА НА ПРОЕКТА В ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЯВОРОВ”6, ЕТ. 2, КАБИНЕТ 224 /ОБЩИНСКА ПОЛИКЛИНИКА/.

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ „Димитър Стоянов“, ЕИК 109018584 с адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 2”, бл.225, вх. 1, ет. 1.    може да видите тук.

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, организира информационна онлайн среща на 16.02.2022 г. от 13:15 ч. с всички кандидати за курсанти и студенти за обучение през учебната 2022/2023 година, и всички имащи интерес към учебната дейност, професионални направления и специалности, по които училището провежда обучение. Домакин на срещата ще бъде заместник-началникът по учебната и научна част на учебното заведение – полковник доцент д-р инж. Асен Ангелов МАРИНОВ.

Събитието ще бъде проведено чрез платформата за създаване и провеждане на онлайн срещи – ZOOM (от посечения линк при необходимост предварително може да изтеглите приложението: https://zoom.us/download). За безпрепятствен достъп до срещата на желаещите е необходимо същите да ни предоставят електронна поща за обратна връзка на която да получат указания и линк за участие. Електронна поща на която трябва да предоставите горепосочените данни е Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Въпроси относно срещата могат да бъдат формулирани и изпратени предварително на същата електронна поща. Вашите запитвания може да предоставите и на следните телефонни номера:

 

Стоян Стоянов – 0887224 264

Христо Николов – 0878 332 799

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517