ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT1

IT1

От името на кмета Петър Паунов, наградата връчи  зам.-кметът Светослав Василев.

Атанас Георгиев Иванов е бивш възпитаник на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Кюстендил с учител по география Иво Славчев Пенев. Понастоящем е ученик на НПМГ „Акад.Любомир Чакалов“ гр. София с учител Василка Йорданова. Неизменен участник в националния отбор по география.

Успехите на Атанас през последните 2 години:

  1. На проведената онлайн XVII Международна OLGENAS олимпиада по География от 19 до 21 януари 2022 г. (Джокякарта, Индонезия), отборът на България завоюва златен медал и бе обявен за абсолютен шампион. В отбора участват Атанас Георгиев Иванов и Даниел Димитров от МГ „Петър Берон“ Варна.
  2. На Международна олимпиада по география iGeo през 2021 г. в онлайн формат с домакин Турция - успешно представяне на България на най-големия географски форум в света. В индивидуалната надпревара, в конкуренция с над 170 участници от 46 държави, Атанас Иванов завоюва бронзов медал;
  3. На Европейската олимпиада през 2021г печели бронзов медал;
  4. На Европейската олимпиада през 2020г печели бронзов медал;

 

     До Валентина Пламенова Бонева от гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон“ №67

          До Донка Бориславова Стоименова от гр. София, ж.к. „Дружба”, №109, вх. Б, ет. 5, ап. 17

          До Снежанка Кирилова Иванова от гр. Кюстендил, ул. „Харковска“ №3, вх. А, ет. 1, ап. 2

          Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-15/05.01.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, насл. на Васил Йосифов Бонев придобиват право на собственост върху предоставената за ползване земя в местността Гола Велика-Терасите, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, представляваща ПИ 17680.39.140.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Районен съд гр. Кюстендил по реда на АПК.

          До Иво Тончев Ников от гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“, №192, вх. Б, ет. 2, ап. 4         

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ I – 2027, 2032, 2033, 2034 в кв. 411 на кв. „Румена войвода“ по КККР на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е Ангел Здравчов Иванов. Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.

          Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

            Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Проучването се реализира във връзка с изпълнението на проект "Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми”, в рамките на който ще бъдат проведени няколко проучвания и събития на териториите на общините Кюстендил, Троян и Шумен - партньори по проекта

Културният фестивал Ritual Gatherings, съвместно с Община Кюстендил, стартира провеждането на публична анкета, с цел проучване на местните публики на културни събития и идентифициране на техните желания, предпочитания, честота и вид на посещавани мероприятия, както и мотивация за посещаване на културни събития. Публичната анкета за местната публика е част от серия проучвания, целящи да направят анализ на моментното състояние на културната екосистема в общината. Паралелно с ще бъдат проведени и проучвания за местното културно и фолклорно наследство, в частност специфичните ритуали и традиции в община Кюстендил, тяхното опазване, развиване и популяризиране чрез интерактивни методи.
Екипът на фестивала вече предприе организиране на фокус групи с местните културни оператори и културни дейци, с цел идентифициране на техните дейности, политиките им спрямо достъп и достигане до публиките, капацитета, и предприемаческите им познания. В края на годината ще бъде създаден и динамичен архив с регионални ритуали и обичаи на сайта на проекта www.ritualgatherings.com, с цел съхранение на специфичните за селището живи традиции или съживяването на забравени такива. Като резултат тези активности ще бъде изготвен дигитален културен профил и инфографика на Община Кюстендил, на база на която ще бъде изготвена стратегия за привличане и ангажиране на съществуваща и нова публика.  
Ritual Gatherings e интердисциплинарен културен проект, състоящ се от серия регионални събития в общините Кюстендил, Троян и Шумен през месец май, последвани от ежегоден, културен фестивал Ritual Gatherings на плаж Камчия, който през 2022 ще се проведе в рамките на 5 дни – от 28 юни до 3 юли.

Концепцията на Ritual Gatherings има 5 опорни точки – природа, музика, храна, изкуство и ритуали, чрез които изследва тясно свързаните понятия за ценности и идентичност. Темите за личните ни, но и колективни ценности и идентичност, фестивалът разглежда през призмата на актуални социални, културни, икономически и екологични промени и проблеми.

Микросъбитията в трите общини са умален вариант на фестивала, с културна и професионална програма. По време на културната програма в микросъбитията ще бъдат представени регионални и национални творци и ще бъдат реализирани творчески работилници за публиката.

Ritual Gatherings и Община Кюстендил, любезно ви молят да попълните анкетата, за да може тя да отрази максимално точно моментните нагласи и предпочитания гражданите на общината, относно културни събития и прояви.
◥ Публичната анкета за предпочитанията на местната публика в Община Кюстендил може да бъде попълнена тук:
https://www.surveymonkey.com/r/KyustendilAudienceQuestionnaires
Проучването е напълно анонимно и съобразено с действащото законодателство.

За Ritual Gatherings:
Проект BGCULTURE-2.001-0117-C01 "Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на  199 984 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проектът е част от ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.
Основна цел на проекта е прилагането на холистичен подход за съживяването на малки културни екосистеми, чрез събития и активности, насочени към ключовите участници в тях и с фокус - обмяната на опит и културни прояви с експерти от културния сектор в Исландия и Норвегия. От една страна, проектът цели подобряване достъпа до култура в малките населени места посредством провеждането на серия регионални микросъбития, последвани от национален, интердисциплинарен фестивал. От друга - проектът цели и повишаване капацитета на местните културни оператори и творци, посредством провеждането на семинари, лекции, работилници и ежегоден професионален форум.
Бенефициент на проекта е Сдружение АСОРИ, а партньори в изпълнението на проекта са общините  Кюстендил, Троян и Шумен, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян, норвежкия артистичен колектив Pikene på Broen и Музеят на Живото Изкуство/The Living Art Museum – Рейкявик, Исландия.

www.eeagrants.bg

www.asori.org


www.ritualgatherings.com

До Георги Димитров Николов от гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. „Лев Толстой“, бл. 67, ет. 16, ап. 123

           До Венета Славева Тодорова от гр. София, ж.к. „Обеля 2“ № 275, ет. 10, ап. 49

           

            Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобрение проект за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ XV-267 „за жилищно строителство“, кв. 10 по плана за регулация  на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на отреждането на парцела от „за жилищно строителство“ в „за обслужващи и търговски дейности“.

           Възложител на проекта е Бисер Борисов Иванов, гр. Кюстендил.

          Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че от 18.01.2022 год. започна събирането на местни данъци и такси за текущата година. Предплатилите целия размер на годишния си данък до 03.05.2022 год. могат да се възползват от 5%  отстъпка от размера на задължението.

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства може да се извърши и на две равни вноски до 30.06.2022 год. и до 31.10.2022 год. на касите в дирекция „Местни приходи”, намираща се на ул. „Христо Смирненски” №1 от 8:00 часа до 17:00 часа, без прекъсване.
В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства.

Препоръчваме, за Ваше удобство плащанията на данъци да се извършва и чрез всички създадени от общината възможности, като:

- на касите на Изипей, Фастпей  и Български пощи в цялата страна;

- безкасово за клиентите на „Първа инвестиционна банка“ АД, посредством интернет банкиране;

- онлайн плащане през сайта на Община Кюстендил (kustendil.bg), където по всяко време лицата могат да заплатят данъците си чрез своя клиентски идентификационен номер (КИН), издаден от Община Кюстендил или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национална агенция по приходите (НАП).

- Плащания могат да се извършват и чрез банков превод. 

ДО МЛАДЕНЧО БОЯНОВ СТАНКОВ БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №44, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10 ГР. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-21-2352/ 13.12.2021 г.  възложителят  Илиан Стоименов Кирилов е внесъл за разглеждане и одобряване на:

- Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Жиленци, общ. Кюстендил в обхвата на УПИ II - 170 и УПИ  III - 185, кв. 27. Целта на  проекта е привеждане на регулационните граници на цитираните УПИ в съответствие с границите на ПИ 29386.501.284 и ПИ 29386.501.285 от кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жиленци, образуване на нови УПИ II-284 и УПИ II-285, кв. 27 и обединяването им в новообразуван УПИ II-284, 285 в кв. 27

- Проект за ПУП – план за застрояване (ПЗ) в обхвата на новообразувания УПИ II – 284, 285, кв. 27 по плана за регулация на с. Жиленци.

            Проектите се намират в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъдат разгледани от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проектите заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по тях до общинската администрация

ДО ВИКТОРИЯ БОРИСЛАВОВА КРЪСТЕВА И ЛИЛКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „СПАРТАК“ №23

ДО АНКА СЛАВЧОВА ПЕНЕВА И ЕВЕЛИНА АНТОНОВА ПАВЛОВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „СПАРТАК“ №25

ДО АНКА СТОЯНОВА ИВКОВА, СВЕТЛОЗАР ПЛАМЕНОВ ИВКОВ И ИВА ПЛАМЕНОВА ЗАРЕВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „СПАРТАК“ №25А

ДО ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСЕВ ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №233

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ 8 И 9, ЕТ. 3,  УЛ. „СПАРТАК“ №23, ГР. КЮСТЕНДИЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1646 /14.12.2021 г. Кметът на общината одобрява проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII - “За магазин“, кв. 103 по плана за регулация на гр. Кюстендил.

            Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

            Възложител на проекта е Община Кюстендил.

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №637, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., се разрешава на „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил с управител Павлинка Михалкова изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 66891.26.10, местност Ридо от КККР на землище с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ определяне на максимално допустимата площ и параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №636, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., се разрешава на „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил с управител Павлинка Михалкова изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 66891.27.1, местност Герена от КККР на землище с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ определяне на максимално допустимата площ и параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „ТЕРА ЧЕРИ“ ООД – гр. Кюстендил.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517