ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT1

IT1

    От утре /08.01.2022 г./ курсовете по автобусната линия до ски пистите и хотел Руен в Осоговската планина ще се изпълняват всяка събота със следното маршрутно разписание:

от автогара Кюстендил: 9:00 ч. и 15:05 ч.

от хотел Руен: 10:00 ч. и 16:00 ч.

   Спирките по маршрута в града са:  автогара, ул. „Шести септември”, ул. Отец Паисий, ДЗИ, Пазара, Ильо войвода, МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ и ж.к. Герена

 

 До Даниела Александрова Кръстева и Анета Александрова Малинова- Бучева

         Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-1600/08.12. 2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект на подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183, по КККР на местност „При кладенеца“, землището на с. Лозно, общ. Кюстендил за промяна предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно застрояване, с нормативи  в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм).

          Възложител на проекта е Петя Алексеева Георгиева. Проектът се намира в стая № 19 ет. 1 – Община Кюстендил.

ДО ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА И ЛЮБКА ТОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА, СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 18352.20.4, С. ГЪРЛЯНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
ДО ЛИЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА И АНЕЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА, СОБС-ТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 18352.20.3, С. ГЪРЛЯНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със  Заповед № РД-00-1558/30.11.2021 г. е одбрен проект за на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот № 18352.20.128, местност При къщи, в землището на с. Гърляно, община Кюстендил, за промяната на предзначението  на земята от „земеделска“ за „неземеделска“.

            Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев.

            Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

До Мария Божидарова Станоева, Нели Павлова Макариева и Ралица Здравкова Томова от гр. София, собственици на поземлен имот с идентификатор 41112.500.1547 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1562/ 30.11.2021 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – работен устройствен план (РУП)) за УПИ XI–1162, кв. 144 по ПРЗ на гр. Кюстендил, който УПИ е идентичен с ПИ 41112.500.1548 по КККР на гр. Кюстендил. С проекта се предвижда едноетажно надстрояване на съществуващата сграда с идентификатор 411121.500.1548.1, както и едноетажна пристройка към северозападната стена на същата сграда.

Възложител на проекта е Славяна Стоянчова Иванчева

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд , гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

До Валентин Стоименов Бакалски от гр. Варна, ул. „Петко Напетов“ №63

         На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-00-1565/30.11.2021 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение границите на имот планоснимачен № 72 и попълване на кадастралната основа на плана за  регулация с новообразуван поземлен имот с планоснимачен №336 с площ 617 кв.м., идентичен с УПИ III - 72, кв. 31 по плана за регулация на с. Скриняно-Николичевци, община Кюстендил.         

         В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички за-интересувани лица, че със Заповед №ОА-ДС-20-3/06.12.2021 г. е одобрен план на ново-образуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 66891.60.1, 66891.60.2 и 66891.60.3.
Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 107/06.12.2021 г.
           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обяв-лението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ОА-ДС-20-2/03.12.2021 г. е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 16141.112.1 и 16141.112.2.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 107/06.12.2021 г.

           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

За Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ
устройствен план на Община Кюстендил и Подробен устройствен план(ПУП-ПЗ)

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил и Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 67790.42.129, землище с. Соволяно, за неземеделски нужди с цел реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на „фотоволтаична централа”.

Срещата ще се проведе на 05/01/2022г. от 10.00 часа
в кметството на с. Соволяно.

Проектът за изменение на ОУП е предоставен на Община град Кюстендил.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя - Павел Желязков - управител на „П Енерджи" ООД, тел. 0888 944408

За 22-ви път Oбщина Кюстендил, съвместно с „Дарик радио“, организират анкетата за избор на „Спортист на Кюстендил 2021“, както и за най-добър състезател от всеки спортен клуб и най-добър отбор.

През 2021 година Даяна Димитрова печели 27 медала от държавни и международни турнири. Треньори на Даяна Димитрова са Валя Машова и Елена Близнакова.

На второ място в престижната класация е Тодор Настев  от СК „Дарис „Кюстендил”.

Третият също е състезател по карате-  Юлиян Захариев от спортен клуб „Чикара- ли”.

Титлата отбор на годината грабна  Ансамбъл Девойки старша възраст- Клуб по художествена гимнастика „Велбъжд”. Та са държавни шампионки за 2021г. в най-високата категория в художествената гимнастика – категория Елит, в конкуренцията на 21 отбора от страната.

Отличените спортисти получиха плакети  и парични награди и от кмета на община Кюстендил Петър Паунов на официална церемония в новоремонтираната зала по баскетбол на стадион Осогово. Те бяха наградени за спортните си постижения и от рекламодатели и дългогодишни партньори на Дарик радио.

На церемонията златната медалистка от Олимпийските игри в Токио - Ерика Зафирова и нейната треньорка Валя Машова получиха плакета  „Почетен гражданин на Кюстендил”  от кмета Петър Паунов.

„Искам да благодаря за усилията и труда, които положихте през тези две тежки години, което се равнява на героизма на лекарите, които се грижиха за нас през тези две години. Създавахте емоция, която ни крепеше, че този свят ще заживее отново по един нормален начин.Резултатите ви за достойни за гордост. Приемете искрените ми благодарности и уверението, че каквото е по силите ни ще продължим да извършваме и подкрепяме вашата дейност и да създаваме колкото е възможно по- добри условия. Надяваме се следващата стъпка да бъде с обновяване на пистата, която от дълги години е в тежко състояние. Разбира се голямата ни цел е многофункционална зала за Кюстендил и за всички вас“, заяви по време на награждаването на Спортист на Кюстендил кметът на Кюстендил Петър Паунов.

Зам.-кметът Светослав Василиев и областният управител инж. Александър Пандурски  връчиха наградите на най-добите спортисти според номинациите на клубовете.

  

 

 

 Община Кюстендил уведомява своите съграждани, че във връзка с годишното приключване на финансовата 2021 г. касите в дирекция „Местни приходи“ и в сградата на общинска администрация – Кюстендил ще работят с граждани до 12:00 часа на 31.12.2021 г. (петък).

След посочения час ще може да платите задълженията си в офисите на EasyPay и FastPay, в зависимост от тяхното работно време.

Платформата за интернет плащания на www.kustendil.bg ще бъде активна до 24:00 ч. на 30.12.2021 г.

 На 31.12.2021г. ПОС-терминалните устройства в дирекцията няма да работят.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517