Последни новини

02.12.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

      Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 05 – 11декември 2016 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.
Продължава...
 
30.11.2016
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1082/23.11.2016 г. кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за под-робен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 41112.502.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, УПИ XXV, кв. 1 от парцеларния план на стопански двор - Кюстендил. Про-ектът да е съобразен с изискванията на чл. 25, ал. 3 от Наредба №7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при уст-ройствена зона „Предимно производствена”. С решението е одобрено и заданието за про-ектиране по чл. 125 ЗУТ.
    Искането за изработване на ПУП-ПЗ е направено със заявление вх. №УТ1553/ 28.09.2016 г. от „БОБИ-САТ” ЕООД, гр. Кюстендил с управител Боян Сашев Исталиа-нов.
    Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
30.11.2016
    На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, възражения по проекта на картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2017 г. се правят в 14-дневен срок до Кмета на Община Кюстендил, считано от датата на обявяване – 30.11.2016 г. Проект на картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2017г.може да видите тук.
 
30.11.2016
      Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение

      „Създаване на трайно насаждение от череши с изграждане на автоматизирана система за капково напояване и ограда в землищата на селата Соволяно, Драговищица и Шишковци, община Кюстендил, област Кюстендил”
Продължава...
 
30.11.2016
      Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение

      „Създаване на трайно насаждение от сливи с изграждане на автоматизирана система за капково напояване и ограда в землището на село Коняво, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил”
Продължава...
 
29.11.2016

В изпълнение на Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на един социален работник в ОЕПГ със Заповед № РД-00-900/04.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам

СПИСЪК

с оценки на класираните кандидати в процедура за подбор на социален работник в  ОЕПГ на проект „Приеми ме 2015” по Оперативнапрограма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приемиме 2015”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01.
Продължава...
 
25.11.2016
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 28 ноември – 04 декември 2016 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.
Продължава...
 
24.11.2016
Петък, 25.11.2016г. Барон Сноа (Президент на ЕВРОПЕЙСКАТА ЛИГА), ще проведе лекция пред 150 кюстендилски гимназисти в парк-хотел "Кюстендил" от 10:00 часа на тема "Бъдещето на ЕС и Еврото".
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 195

© 2016 Община Кюстендил