Последни новини

31.07.2015
Съобщение на основание §4, ал.2 ОТ ПЗР ЗИД ЗУТ

До Флора Атанасова Цветкова, гр.София
Продължава...
 
31.07.2015
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Иво Бориславов Алексов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Георги Христов Георгиев

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Любомир Димитров Йорданов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Румен Драганов Георгиев

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Георги Драганов Наков

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Иван Божидаров Ангелов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Кирил Димитров Пашев

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Светлин Илиев Иванов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Никола Велевски

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до ЕТ "ОГНЯН КРЪСТЕВ- О.К."


 
31.07.2015
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Чедо Ристов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Чедо Филиповски

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Николче Димитриев Яневски

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Светослав Валентинов Светославов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Стоян Алексов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Трайче Ивановски

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Антоанета Димитрова Георгиева

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Надя Иванова Крумова

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Тони Стоймановски

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Ралица Евгениева Йорданова

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Стефка Янева Соколова

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Здравко Тодоров Ников

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Венцислав Симеонов Ангелов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Милена Иванова Иванова

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Данчо Стоянов Велинов
 
30.07.2015
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Румяна Любчова Кузумска

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Тони Ордев

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Любомир Йорданов Пеев

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Зорница Валентинова Бачева

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Панче Якимов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Харалампи Стойнев Николов
 
29.07.2015
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Станислав Емилов Стефанов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Антъни Славиев Бараклийски

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Пламен Иванов Христов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Йордан Милчов Николов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Гълъбина Илиева Томова

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Петър Цветанов Алексов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Иван Спасов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Людмила Венчова Ангелова

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Камелия Николова Иванова

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Крум Петров Миленков

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до "ХОЛДИНГ ХАРТ МКИ" ООД

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до "ПОЛЕКС" ЕООД

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до "ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ" ООД
 
29.07.2015
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1108, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.06.2015 г. и Протокол №41 Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот №012106, землище с. Грамаж-дано с ЕКАТТЕ 17680, общ. Кюстендил, м. Страната от картата на възстановената собст-веност (КВС) на земеделските земи. Целта на проекта е промяна на предназначението на територията на имота от земеделски за неземеделски нужди – „За жилищно строителст-во”. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Продължава...
 
29.07.2015
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ  обявява на всички заинтересувани лица, че Общински съвет - Кюстендил с Решение №1113/25.06.2015 год. е разрешил да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия – ПИ 035006 и ПИ 035032, землище с. Слокощица с ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС).
Възложител на проекта е „СЕРЕНА“ ЕООД гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
 
29.07.2015
    Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №1107, прието на заседание проведено на 25.06.2015 г. с Протокол № 41, Общински съвет – Кюстендил,     разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура /ПУП-ПП/ за трасе на подземен електропровод ниско напрежение за присъединяване към разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД на обект: „Ски влек” в ПИ № 076082, землище с. Ново село с ЕКАТТЕ 52194, общ. Кюстендил.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 2069

 Регистър на сдруженията на собственици по чл.44 от ЗУЕС

 

 Списък на фирмите, намиращи се на територията на област Кюстендил, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, издадени по чл.35 от ЗУО може да видите тук

 Новите банкови сметки на Община Кюстендил, считано от 01.01.2012г. може да видите тук

 Актуална информация за кадастър, регулация и устройствени зони за  гр. Кюстендил  може да видите тук
Този сайт е изцяло с информационен характер!!!

 078/551211 - Това е телефонът, на който всеки може да сигнализира при съмнения за злоупотреби или нарушители в частните земеделски имоти.
Сигнали подавайте и на телефонът на полицията – 166.


© 2015 Община Кюстендил