Последни новини

22.05.2015
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
22.05.2015
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Ивайло Димитров Манов
 
20.05.2015
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Кюстендил кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог) по Проект „Проект на община Кюстендил за социално включване ”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip.  Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес : http//www.kustendil.bg/ Сайт на община Кюстендил.
Продължава...
 
20.05.2015
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

      Община Кюстендил кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор) по Проект „(Проект на община Кюстендил за социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip.  Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес : http//www.kustendil.bg/ Сайт на община Кюстендил.
Продължава...
 
20.05.2015
     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за  подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на подземно ел. захранване за ПИ 80.13, местност Грамаге, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил”, по плана на новообразуваните имоти по §4 ПЗР на ЗСПЗЗ, преминаващо през ПИ 80.76 – полски път, общинска собственост.
Продължава...
 
20.05.2015
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до "ЗТ ЛОГИСТИК" ООД

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до "МЕДИТЕРАН- МБ" ЕООД

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до "ЕВРОЧОЙС" ЕООД

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до "МЕГА КОНСУЛТ" ЕООД

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до КООПЕРАЦИЯ "БУЛ ЧЕРИ"
 
18.05.2015
СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ.2 ОТ ПЗР ЗИД ЗУТ

      До Тодорка Костадинова Васева от гр. София и Лиляна Котева Тасева от гр. Кюстендил, наследници на Костадин Васев Спасов, собственици на ПИ 003030, местност Брестнички път, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил.
Продължава...
 
15.05.2015
     Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
     Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 2011

 Регистър на сдруженията на собственици по чл.44 от ЗУЕС

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР АОС

 Списък на фирмите, намиращи се на територията на област Кюстендил, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, издадени по чл.35 от ЗУО може да видите тук

 Новите банкови сметки на Община Кюстендил, считано от 01.01.2012г. може да видите тук

 Актуална информация за кадастър, регулация и устройствени зони за  гр. Кюстендил  може да видите тук
Този сайт е изцяло с информационен характер!!!

 078/551211 - Това е телефонът, на който всеки може да сигнализира при съмнения за злоупотреби или нарушители в частните земеделски имоти.
Сигнали подавайте и на телефонът на полицията – 166.


© 2015 Община Кюстендил