Последни новини

08.02.2016
Съобщение до                                          
ЯВОР ГЕОРГИЕВ РАНГАЧЕВ
УЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” №52
ГР.КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
08.02.2016
      На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на:
Теменужка Василева Симеонова от гр. София, с постоянен адрес ул. „Хайдушка гора” № 26, вх. А, ет. 5, ап. 19
Василка Димитрова Иванчева от с. Търновлаг, общ. Кюстендил, с постоянен адрес ул. „Васил Йорданов” № 4,
Продължава...
 
08.02.2016
Съобщение
ДО
ИВАНКА КИРИЛОВА БАЙТОШЕВА
Ж. К. ,,КРАСНО СЕЛО”, БОРОВО 9, ВХ. ,,Б”, ЕТ. 1, АП. №20
ГР. С О Ф И Я

ЙОРДАН КИРИЛОВ ХРИСТОВ
Ж. К. ,,ДРУЖБА”, БЛ. 406, ВХ. ,,Г”, ЕТ. 1
ГР. С О Ф И Я
Продължава...
 
08.02.2016
Съобщение
ДО
ИВАНКА КИРИЛОВА БАЙТОШЕВА
Ж. К. ,,КРАСНО СЕЛО”, БОРОВО 9, ВХ. ,,Б”, ЕТ. 1, АП. №20
ГР. С О Ф И Я

ЙОРДАН КИРИЛОВ ХРИСТОВ
Ж. К. ,,ДРУЖБА”, БЛ. 406, ВХ. ,,Г”, ЕТ. 1
ГР. С О Ф И Я
Продължава...
 
03.02.2016
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

     На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, на 03.02.2016 г. е открита процедура запровеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителенпроект на Общ устройствен план на община Кюстендил (ОУПО).
     Възложител на ОУПO и на Екологичната оценка към него е Община Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, ПК 2500, пл. „Велбъжд” № 1, лице за връзка: арх. Стояна Чавдарова – Главен архитект на Община Кюстендил, тел. 078/55 11 66, ел. поща: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
     Общият устройствен план на община Кюстендил се разработва от„НЦТР ЕАД” – София.
ОУПО е изработен въз основа на задание за проектиране, одобрено от Общински съвет (ОбС) – Кюстендил с Решение №317, Протокол №14/30.05.2013г.
     ОУПО се разработва двуфазно и е с период на действие  до 20 години.
     Териториалният обхват на ОУП е територията на община Кюстендил.
Продължава...
 
03.02.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-111/27.01.2016 г., кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в следния териториален обхват: Улична регулационна линия откъм кв. 345 на улица с о.т. 815 до о.т. 782, между кв. 345 и кв. 340, по действащия план за регулация на гр. Кюстендил. Предвижда се отстраняване на несъответствието между плана за регулация и кадастралната карта (КК) на гр. Кюстендил и привеждане на улично регулационната линия към северната граница на ПИ 41112.503.1541, ПИ 41112.503.1538 и ПИ 41112.503.1537 от КК на гр. Кюстендил. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
Продължава...
 
03.02.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-110/27.01.2016г., Кметът на общината е разрешил да се изработи служебно проект за из-менение на действащ подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ИПР) в след-ния териториален обхват:
Продължава...
 
02.02.2016
     От месец февруари 2016 г. в Община Кюстендил стартира проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” в изпълнение на Договор №BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 „Независим живот”, приоритетна ос 2:  „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 г.

Стойност на проекта: 499 339.97 лв.
Информация за проекта може да видите тук
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 2220


© 2016 Община Кюстендил