Последни новини

27.03.2015
      За поредна година Община Кюстендил се включва в  Глобалната инициативата „Часът на Земята “ на WWF  и ще изключи осветлението на пл. „Велбъжд“ и сградата на общината от 20:30 до 21:30 ч. на 28 март. По време на този един час хората от цял свят изключват осветлението в домовете си и притъмняват известни публични сгради в знак на символичен жест на съпричастност към проблемите на промените на климата и готовност да се окаже съдействие при тяхното решаване.
 
27.03.2015
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
24.03.2015
СЪОБЩЕНИЕ  ДО
СТОЯН СЕРГИЕВ РИЗОВ
УЛ. ,,ЦАР ПЕТЪР ” № 11, ЕТ. 9, АП. №30
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ЙОРДАН СЕРГИЕВ РИЗОВ
УЛ. ,,АНТИМ І” №12, ВХ. ,,Б”, ЕТ. 4, АП. №24
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ИВАН СТОИЛОВ ГРИГОРОВ
УЛ. ,,ОТЕЦ ПАИСИЙ” №110, ВХ. ,,А”, ЕТ. 1,
АП. №3
ГР. П Е Р Н И К

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
УЛ. ,,БЛАГОЙ ГЕБРЕВ” №64, ЕТ. 2, АП. №4
ГР. П Е Р Н И К

ВАНЯ ВАСИЛЕВА ГРИГОРОВА
УЛ. ,,ОТЕЦ ПАИСИЙ” №110, ВХ. ,,А”, ЕТ. 1, АП. №3
ГР. П Е Р Н И К
               
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ГРИГОРОВ
УЛ. ,,БЛАГОЙ ГЕБРЕВ” №64, ЕТ. 2, АП. №4
ГР. П Е Р Н И К
Продължава...
 
20.03.2015
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до "ЗЕМСТРОЙ 90" ЕООД

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до "ЕИД ТРАНСПОРТ" ООД
 
19.03.2015
Продължава...На 20 март, от 18,30 ч на пл.”Велбъжд” ще се проведе 49-ият конкурс на „Девойка Кюстендилска пролет 2015”. Традицията по тържествено посрещане на пролетта датира от 1966 година. Изборът се провежда в три кръга - официални тоалети, спортно облекло и единствения по рода си в България тур с народни носии.  Участничките, които ще дефилират тази година са 12 на брой и са на възраст между 16 и 22 години.
Продължава...
 
19.03.2015
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Василка Николова Георгиева

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Тамара Александрова Димова

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Малинка Георгиева Куртева
 
18.03.2015
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1013, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 26.02.2015 г. и Протокол  №37, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за изграждане на кабелна линия 0,4 kV за присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД гр. София на обект: „Стопанска постройка“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.50.199, местност Кандило, землище на гр. Кюстендил от Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, преминаващо през ПИ 528.1 – общински полски път, 50.239 – частна собственост, 50.203 - общински полски път, 50.201 – пасище – мера, 50.131 - общински полски път, 50.130 – общинска нива, 50.94 - частна собственост, 50.58 - частна собственост и достига до имота на възложителите ПИ 50.199. Проектът да се изработи при спазване на разпоредбите на действащата нормативна уредба (ЗУТ, Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закона за енергетиката, Наредба №16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Закона за опазване на земеделските земи и правилника за прилагането му, Закона за опазване на околната среда и др.).
Продължава...
 
18.03.2015
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1019, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 26.02.2015 год. и Протокол №37, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-П3), в обхвата на  поземлен имот (ПИ) 38474.8.50, землище с. Копиловци, общ. Кюстендил от кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да бъде съобразен с изискванията на чл. 24 от Наредба  №7/2004 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 1960


© 2015 Община Кюстендил