Последни новини

21.11.2014
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:
Продължава...
 
21.11.2014
      Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, компанията извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната. Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:
Продължава...
 
20.11.2014
     Със заповед № РД-00-1453/18.11.2014 година на Кмета на Община Кюстендил на 28.11.2014 година от 09,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени и земеделски земи, при спазване изискванията на Наредбата за реда, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд:
Продължава...
 
19.11.2014
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона на устройство на територията обявява на всички заинтересованите лица, че с Решение № 887,  прието на заседание проведено на 30.10.2014г., Протокол № 33, Общински съвет – Кюстендил, дава съгласие Кметът на Община Кюстендил да разреши да бъде изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 3 от ЗУТ за поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор № 41112.58.66, (част от ПИ 41112.58.7 от Кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Кюстендил – общинска публична собственост) и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –план за застрояване  (ПУП-ПЗ) и одобрява задението за поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор № 41112.58.66, (част от ПИ 41112.58.7 от Кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Кюстендил) за определяне на двор за застрояване – частта от поземления имот, съгласно Приложение № 1, към чл.7, ал. 1 и ал. 3 от НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението. Възложител на проекта е Община Кюстендил. Преписката и проектното предложение се намират в Община Кюстендил, пл. “Велбъжд” № 1, етаж І, стая № 23.
 
19.11.2014
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона на устройство на територията обявява на всички заинтересованите лица, че с Решение № 890,  прието на заседание проведено на 30.10.2014г., Протокол № 33, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „за жилищно строителство”, в обхвата на  поземлен имот (ПИ) 034026, местност „Черемидарница”, землище на село Николичевци, общ. Кюстендил по Картата на възстановената собственост (КВС) и одобрява заданието за проектиране. Заявител на проекта за ПУП-ПЗ е Владимир Георгиев Панев.Преписката и проектното предложение се намират в Община Кюстендил, пл. “Велбъжд” № 1, етаж І, стая №23.
 
19.11.2014
Искате ли да се развивате професионално, докато подобрявате живота на хора с интелектуални затруднения?
ОБЯВА
Фондация „Сийдър” обявява конкурс за набиране  на специалисти и помощен персонал в социална услуга
 „ Център за социална рехабилитация и интеграция” в град Кюстендил.
Продължава...
 
17.11.2014
     Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:
Продължава...
 
14.11.2014
Съобщение до "ПАУТАЛИЯ ТУРС" АД, може да видите тук
Съобщение до "ПАТРАЙ" ЕООД, може да видите тук
Съобщение до Никола Таушанов, може да видите тук
Съобщение до Методи Стойчев Сашев, може да видите тук
Съобщение до Мартин Коцев Ковачев, може да видите тук
Съобщение до Николай Василев Димитров, може да видите тук
Съобщение до Миле Лазаров, може да видите тук
Съобщение до Милорад Ристов, може да видите тук
Съобщение до Методи Дончов Димитров, може да видите тук
Съобщение до Богомил Андонов Колев, може да видите тук
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 1838


© 2014 Община Кюстендил