Последни новини

27.07.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1163, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.08.2015 г., Протокол №43, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за територията на кв. „Изток”, гр. Кюстендил.  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Продължава...
 
26.07.2016
Фондация  "Сийдър" обявява конкурс за набиране на кандидати за длъжността "Логопед" -1 бр.- в "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания" в град Кюстендил.
•    Основни задължения: Логопедът осъществява  корекционно-възпитателна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техники за работа при нарушенията на клиентите  за повишаване на възможностите им за комуникация. Участва в изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на клиентите, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникативните нарушения. Оказва методологическа подкрепа на екипа и семействата по отношение  на  успешна вербална и невербална комуникация;

Продължава...
 
26.07.2016
      Със Заповед № РД-00-691/25.07.2016 година на Кмета на Община Кюстендил на 29.07.2016 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен и помещениe, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
Продължава...
 
25.07.2016
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до:
Стефан Боянов Иванов, Елена Любимирова Трайкова, Христо Анастасов Енев, Николина Драганова Горчовска, Малина Костадинова Чоманска, Бинка Миланова Велинова, Валентина Валентинова Кръстанова, Ивайло Михайлов Николов, Николай Георгиев Велков, Страхил Христов Данчев, Здравка Иванова Бумбарска
Съобщения по чл. 32 от ДОПК- 25.07.2016г.
 
25.07.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
20.07.2016
Становище по екологична оценка (EO) N:EO-1-2/2016г. за Общ устройствен план (ОУП) на Община Кюстендил.

 
18.07.2016

       С писмо Изх. BG03-П01-73 от 29.06.2016г. на ръководителя на проект „Приеми ме 2015”, касаещо изпълнението на Плана за развитие на услугата „приемна грижа” в страната, на територията на Община Кюстендил продължава изпълнението на всички дейностите на същия до 31 октомври 2016г..Във връзка с това ще бъдат актуализирани договорите  на социалните работници от екипа по приемна грижа и на членовете на екипа за управление на проекта на общинско ниво.
Продължава...
 
18.07.2016
ДО БОРИС ПЕТРОВ КАРПУЗОВ
Ж. К. ,,НАДЕЖДА”, БЛОК 101, ВХОД ,,А”, ЕТАЖ 8, АП. №21
ГР.  С О Ф И Я

ДИРЕКТОРА
НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДИРЕКТОРА
НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
 ,,УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ”
ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

НАЧАЛНИКА
НА ОТДЕЛ ,,КАНЦЕЛАРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ОБЩИНСКО ЗВЕНО
ПО ,,ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ”
ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

КОПИЕ ДО:
ЕЛЕНА РАДОСЛАВОВА КИРОВА
С. РАДЛОВЦИ
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 2404

© 2016 Община Кюстендил