Последни новини

22.08.2014
      Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, компанията извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната. Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:
Продължава...
 
22.08.2014
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:
Продължава...
 
21.08.2014
      Община Кюстендил е бенефициент по проект „Разработване и въвеждане на мониторинг при изпълнение на политики от общинска администрация Кюстендил” реализиран в рамките на Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”. В рамките на проекта е изготвен "Общински план за развитие на община Kюстендил за периода 2014 – 2020 г.", който може да видите тук.
Продължава...
 
21.08.2014
     Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Административна сграда с идентификатор 41112.503.823.3, изградена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.823 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, е издадена Заповед №РД-00-871/07.07.2014 г., на основание чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, за извършване на необходимите строително - ремонтни и възстановителни дейности за поправяне и заздравяване на самостоятелен обект с идентификатор 41112.503.823.3.5.
Продължава...
 
21.08.2014
      Съобщение №94-Б-71/21.08.2014г. до Димитър Георгиев Коцев, ул.,,Пенчо Славейков” №10, гр.Кюстендил. Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Покривна конструкция на съществуваща паянтова сграда”, намиращ се в гр.Кюстендил, с административен адрес: ул.,,Пенчо Славейков” №10, урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ - 2090, кв.313, е издадена Заповед №РД-00-1040/07.08.2014 г., на основание чл.223, ал.1,  т.8, чл. 225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконния строеж. Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №18.
Продължава...
 
20.08.2014
     Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона на устройство на територията обявява на всички заинтересованите лица, че с Решение № 792,  прието на заседание проведено на 31.07.2014г., Протокол № 30, Общински съвет – Кюстендил разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на Андон Тодоров Чолаков за негова сметка, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от “земеделска” в “неземеделска” с конкретно предназначение: обслужваща зона, автомивка, автосервиз, кафене и търговия и съобразен с изискванията на Наредба № 7/22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на оттделните видове територии и устройствени  зони, в обхвата на поземлен имот (ПИ) 41112.50.300, местност „Кандило”, землище Кюстендил от КККР и одобрява заданието за проектиране.
     Преписката и проектното предложение се намират в Община Кюстендил, пл. “Велбъжд” № 1, етаж І, стая № 23 и могат да бъдат разгледани от заинтересуваните лица.
 
20.08.2014
     Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона на устройство на територията обявява на всички заинтересованите лица, че с Решение № 791,  прието на заседание проведено на 31.07.2014г., Протокол № 30, Общински съвет – Кюстендил разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска - “за жилищна територия” с преобладаващо застрояване с малка височина до 10м. в обхвата на поземлен имот (ПИ) 102.226, местност „Влахов дол”, землище на с. Горна Брестиница, община Кюстендил от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
20.08.2014
     Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона на устройство на територията обявява на всички заинтересованите лица, че с Решение № 790,  прието на заседание проведено на 31.07.2014г., Протокол № 30, Общински съвет – Кюстендил разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска - “за жилищна територия” с преобладаващо застрояване с малка височина до 10м в обхвата на поземлен имот (ПИ) 76.244, местност „Влахов дол”, землището на с. Жиленци, с ЕКАТТЕ 29386, община Кюстендил от Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 1752


© 2014 Община Кюстендил