Последни новини

05.10.2015
               

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“

Скъпи приятели,
    
     С радост Ви съобщаваме новината, че авторският музикален проект „Симфомания“ на Хилда Казасян, одобрен за финансиране по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.страртира.  Проектът бе избран от Министерството на културата на Република България измежду 240  други кандидатури.
Продължава...
 
02.10.2015
      На 3 октомври 2015г, за осми пореден път, Община Кюстендил организира Празника на Плодородието.
Продължава...
 
02.10.2015
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
01.10.2015
      На основание Заповед № РД -00-1043/  29.09.2015 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
Продължава...
 
30.09.2015
    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1153, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.08.2015г. и Протокол №43 Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване, (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот №012016, землище с. Гра-маждано с ЕКАТТЕ 17680, общ. Кюстендил, местност ,,Почивало” от картата на възста-новената собственост (КВС) на земеделските земи. Целта на проекта е промяна на пред-назначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищна те-ритория”. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

 
Продължава...
 
30.09.2015
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс 
 
    На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) община Кюстендил съобщава на:
    Веселин Стойнев Черкезов, Василка Георгиева Каканакова и Галя Димитрова Методиева, наследниците на Христо Котев Черкезов, собственик на имот 054003 по картата на възстановената собственост на земеделските земи (КВС) на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил;
    Красимир Боянов Николов, Ралица Любомирова Цветкова –Гущерска, Мария Евтимова Вълкова, Емил Евтимов Николов и Соня Георгиева Николова, наследници на Евтим Николов Пенев, собственик на имот 054004 по КВС на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил
    че със Заповед №РД-00-897/11.08.2015 г. са одобрени:
    - проект за подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за включването на ПИ 054002, местност Старата могила по КВС на с. Горна Гращица, община Кюстендил в регулационния план на селото, за който се отрежда УПИ I-54002 в кв. 34А по плана на с. Горна Гращица, проектиран по имотните граници на ПИ 054002 от кадастралната основа  
   – проект за ПУП – план за застрояване на УПИ I-54002, кв. 34А по плана на с. Горна Гращица, с показатели на застрояване отговарящи на устройствена зона за жилищно застрояване с малка височина.

 
Продължава...
 
30.09.2015
    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1155, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.08.2015 г. и Протокол №43, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и установени зони и устройствени показатели и характеристики за свободно жилищно строителство с малка височина в обхвата на ПИ 018237, местност Дабе, землище на с. Жиленци от КВС. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ. 
   
Продължава...
 
30.09.2015
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ПЗР ЗИД ЗУТ

    До Цвета Стефанова Илиева от гр. София, наследник на Стефан Христов Метларски, собственик на поземлен имот с идентификатор 41112. 31.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил

    На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със заявление вх. №УТ1772/25.08.2015 г. Тодор Кирилов Христов, Евтим Гаврилов Митов и Веселинка Гаврилова Зашева са внесли за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПРЗ), предвиждащ промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди – „За обществено обслужващи дейности” за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.31.85 по КККР на гр. Кюстендил.
    Проектът се намира в община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
    В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 2118

 Заповед на Кмета на Община Кюстендил относно къпането, плуването, гребането и други водни спортове във всички необезопасени и неохраняеми водни площи на територията на Община Кюстендил може да видите тук

 Регистър на сдруженията на собственици по чл.44 от ЗУЕС

 

 Списък на фирмите, намиращи се на територията на област Кюстендил, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, издадени по чл.35 от ЗУО може да видите тук

 Новите банкови сметки на Община Кюстендил, считано от 01.01.2012г. може да видите тук

 Актуална информация за кадастър, регулация и устройствени зони за  гр. Кюстендил  може да видите тук
Този сайт е изцяло с информационен характер!!!

 078/551211 - Това е телефонът, на който всеки може да сигнализира при съмнения за злоупотреби или нарушители в частните земеделски имоти.
Сигнали подавайте и на телефонът на полицията – 166.


© 2015 Община Кюстендил