Последни новини

24.11.2015
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Марин Стефанов Радов

Съобщение по чл.32 от ДОПК до Румен Йорданов Панев

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'СИГНАЛ' ООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'Симар' ЕООД

 
23.11.2015
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ПЗР ЗИД ЗУТ

До Татяна Методиева Георгиева, гр. Кюстендил, ул. „Харковска” №5, бл. 19, вх. Б, ет. 1, ап. 7.
     На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви  уведомяваме, че в община Кюстендил е внесен за разглеждане и одобряване проект за Подробен устройствен план –план за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ – XVII и УПИ – XVIII, кв.1 по плана на стопански двор на с. Слокощица, общ. Кюстендил, за обединяването им и образуване на нов УПИ – XVIII, кв. 1 с отреждане на имота - „За производствено-складови дейности“.
Продължава...
 
20.11.2015
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ПЗР ЗИД ЗУТ

До Спас Милев Ангелов - гр. Кюстендил, ул. „Ил. Макариополски” №24, вх. А, ет. 3, ап. 9.
До Генчо Спасов Милев - гр. Кюстендил, ул. „Ил. Макариополски” №24, вх. А, ет. 3, ап. 9.
Продължава...
 
20.11.2015
ДО СПАСЕНА СТОЯНОВА ТАСЕВА
МАХАЛА ,,ИЛЧИНА”
С. ВРАТЦА
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
20.11.2015
ДО РОСИЦА КИРИЛОВА БОНЕВА
Ж. К. ,,ПАВЛОВО”
УЛ. ,,ПРЕКИ ПЪТ” №30
ГР. С О Ф И Я

КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА
УЛ. ,,ЛЕТОСТРУЙ” №38 А
ГР. С О Ф И Я  1517Продължава...
 
19.11.2015
СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

отправя ПОКАНА къмнеправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, целева група: „ромска общност” и „лица, инжекционно употребяващи наркотици (ИУН)“ и „лица с алкохолна зависимост (ЛАЗ)“ на територията на област Кюстендил
     Всички необходими документи по процедурата може да видите тук
Продължава...
 
18.11.2015
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 1186, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 09.10.2015г. и Протокол № 45, Общински съвет-Кюстендил, разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ определяне необходимата площ и ограничителните линии на застрояване  в следния териториален обхват: ПИ 011002 – местност ,,Крива нива”, землище с. Чудинци, с ЕКАТТЕ 81606, общ. Кюстендил, от картата на възстановената собственост (КВС). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. № УТ 381/28.09.2015г. от ,,Теленор България” ЕАД, гр. София.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 
18.11.2015
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ  обявява на всички заинтересувани лица, че Общински съвет - Кюстендил с Решение №1188/09.10.2015 год. е разрешил да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „за автокъща и гараж“ и съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22 декември 2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони в обхвата на поземлен имот с идентификатор 032307 по Картата на възстановената собственост, на местност Мичевица, землище с. Слокощица с ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил. С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 2151

 Регистър на сдруженията на собственици по чл.44 от ЗУЕС

 

 Списък на фирмите, намиращи се на територията на област Кюстендил, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, издадени по чл.35 от ЗУО може да видите тук

 Новите банкови сметки на Община Кюстендил, считано от 01.01.2012г. може да видите тук

 Актуална информация за кадастър, регулация и устройствени зони за  гр. Кюстендил  може да видите тук
Този сайт е изцяло с информационен характер!!!

 078/551211 - Това е телефонът, на който всеки може да сигнализира при съмнения за злоупотреби или нарушители в частните земеделски имоти.
Сигнали подавайте и на телефонът на полицията – 166.


© 2015 Община Кюстендил