Последни новини

19.12.2014
Заповед за забрана за търговия и употреба на пиротехнически средства без разрешение, може да видите тук.
 
17.12.2014
      Община Кюстендил, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересованите лица, че с Решение №912,  прието на заседание проведено на 27.11.2014г., Протокол №34, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „за производствено складова дейност”, в обхвата на  поземлен имот (ПИ) 021067, землище на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил по Картата на възстановената собственост (КВС) и одобрява заданието за проектиране.Заявител на проекта за ПУП-ПЗ е Ивайло Йорданов Крумов, управител на „ДИК МЕХАНИКИ” ЕООД.Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
17.12.2014
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересованите лица, че с Решение № 911,  прието на заседание проведено на 27.11.2014г., Протокол № 34, Общински съвет – Кюстендил, изменя Решение № 864/09.10.2014г., като в частта от решението с текст:
Продължава...
 
15.12.2014
      До края на годината гражданите и фирмите на територията на Община Кюстендил могат да подадат декларация за освобождаване от такса „битови отпадъци” за имоти, които няма да ползват през 2015 г.
Продължава...
 
15.12.2014
      Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, компанията извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната. Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:
Продължава...
 
15.12.2014
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:
Продължава...
 
15.12.2014
Съобщение по чл.32 от ДОПК до '33 Транс' ООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'Антонио Транс' ООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'Атлас Груп БГ' ООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'Беса Транс' ЕООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до Бобан Кировски.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'Були - Компани БГ' ООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до Василен Антонов Тодоров.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'ВИД Транспорт' ЕООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'Гьотиген Сървис' ЕООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до Димитър Кирилов Царев.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'ДМ Транс 2010' ЕООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'Евро - МКД' ООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ 'Запрян Георгиев - Технострой'.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ 'Здравчо Кирилов - ДАС'.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ 'Иван Борисов'.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ 'Малина Стоименова - Ником - Владислав Стоименов'.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ 'Михаил Илчев - Мишел'.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'Еуростар 2011' ЕООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'Иванандо' ЕООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до Изабела Иванова Пейчева.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'Йофи Къмпани' ООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до Костадин Кирилов Струкански.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'Лима 2005' ЕАД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'Медитеран - МБ' ЕООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'Мики Транс' ООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до Мирослав Стоянов Георгиев.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'РОГ 2010' ООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'СО-ГО Транс' ЕООД.

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'Ф Сервиз' ООД.

 
12.12.2014
   На основание чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален Кодекс Община Кюстендил съобщава че: 
 
   Със Заповед №РД-00-1529/05.12.2014г., на Кмета на Община Кюстендил се изменя плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за земи по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в обхвата на поземлен имот /ПИ/№100.47, местност Ракевица, землище на с.Горна Брестница с ЕКАТЕ 16141,община Кюстендил,предвиждащ промяна в регистъра към ПНИ.
   В регистъра към плана за новообразуваните ПИ №100.47 с площ 389 кв. м. да се заличи Вергил Георгиев Иванов като ползвател и ПИ №100.47 да се запише в същия регистър на наследниците на Йордан Котев Стойков, на основание Решение №09-12/22.08.1994г. на ОСЗ- гр.Кюстендил.
   Преписката се намира в община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, стая №21 и може  да се разгледа от заинтересованите лица.     
   Заповедта може да се обжалва от лицето в 14 дневен срок от съобщаването и на официалната Интернет страница на общ.Кюстендил чрез общ.Кюстендил до Административен съд гр.Кюстендил.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 1864


© 2014 Община Кюстендил