Последни новини

04.05.2016
     Списък на хората от община Кюстендил, които ще бъдат подпомогнати в рамките на кампанията "Великден за всеки" може да видите тук
 
04.05.2016
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Слави Стойнев Барайклийски

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Александър Кирилов Христов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Веселин Юриев Спасов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Мартин Георгиев Точев

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Владимир Юлиянов Цимперман

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Николай Игнатов Андонов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Валентин Лозанов Димитров

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Благой Цанков Панчев

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Мариана Кирилова Арсова

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Антонио Йосифовски

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Ивайло Петров Цонев

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Светослав Данчов Захариев

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Михал Серафимов Георгиев

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Петър Крумов Миленков

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Илия Атанасов Габеров

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Александар Давчев

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Милорад Марковски

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Иван Цветков Цветков

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Иле Мазнев
 
04.05.2016
      СЪС ЗАПОВЕД №ОХ-297/06.04.2016г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е РАЗКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ, КАКТО СЛЕДВА:
1.1. ЗА 68-ма БРИГАДА „СПЕЦИАЛНИ СИЛИ”, 50 ДЛЪЖНОСТИ (40 в гр. Пловдив и 10 в гр. Смолян);
1.2. ЗА 55-ти ИНЖЕНЕРЕН ПОЛК, 25 ДЛЪЖНОСТИ (в гр. Белене);
1.3. ЗА 10-ти ОТДЕЛЕН МЕХАНИЗИРАН БАТАЛЬОН, 25 ДЛЪЖНОСТИ (в гр. Враца).

      СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – ДО 25.05.2016 г.
Продължава...
 
04.05.2016
Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кюстендил и мотивите към нея  може да видите тук
 
04.05.2016
     Община Кюстендил обявява конкурс за избор на "Експерт "Комуникация, информация и логистика" в Областен информационен център /ОИЦ/- гр. Кюстендил, при следните условия
      Длъжностна характеристика на експерт в Областен информационен център, профил "Комуникация, информация и логистика" може да видите тук

      Община Кюстендил обявява конкурс за избор на "Експерт "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център /ОИЦ/- гр. Кюстендил, при следните условия
      Длъжностна характеристика на експерт в Областен информационен център, профил "Информационно обслужване и услуги"  може да видите тук
 
04.05.2016
      На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Община Кюстендил съобщава на Румен Георгиев Велинов -  от гр. София, ж.к. „Дървеница“ №13, вх. Г, ет. 3, ап. 106, че със Заповед №РД-00-362/13.04.2016 г. на кмета на община Кюстендил е одобрен проект за Работен устройствен план (РУП) в обхвата на УПИ – XVIII„За производствено-складови дейности“, кв.1 по плана на стопански двор на с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Продължава...
 
04.05.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-408/26.04.2016 г., кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ II – „За обществено обслужващи дейности“, кв. 58 по действащия план за регулация на с. Драговищица, общ. Кюстендил. Предвижда се разделяне на УПИ II – „За обществено обслужващи дейности“, като се обособяват два новообразувани - УПИ II – „За обществено обслужващи дейности“ и УПИ V – „За обществено обслужващи дейности“. Изменя се източната улично регулационна линия на УПИ II – „За обществено обслужващи дейности“, кв. 58 откъм улица с о.т. 224, 225, 264 и 265. С предложението за изменение на ПУП-ПЗ се предвижда да се запази съществуващото свързано застрояване между новообразуваните УПИ II – „За обществено обслужващи дейности“ и УПИ V – „За обществено обслужващи дейности“.
Продължава...
 
04.05.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-409/ 26.04.2016 г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за измене-ние на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и заст-рояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-1254, квартал 146 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Изменението на ПУП-ПР се  състои в промяна на начина на трайно ползване на цитирания УПИ от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужващи дейности”, а изменението на ПУП-ПЗ в обхвата на новообразувания УПИ I-„За обществено обслужващи дейности”, кв. 146 е при спазване на устройствените показатели, отговарящи за устройствена зона с малка височина. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране. Искането за разрешение за изготвяне на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ е нап-равено със заявление вх. №УТ225/22.03.2016 г. от Росен Димитров Александров. Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 2305

© 2016 Община Кюстендил