Последни новини

29.01.2015
Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'БРАМАВЛАТ - КАМПАНИ' ООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'ШКОТА ТРАНС' ООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'УНИКОМ' ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК до Венета Димитрова Милушева

Съобщение по чл.32 от ДОПК до Румяна Благоева Кирилова

 
28.01.2015
     Община  Кюстендил, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 941/29.12.2014г., Общински съвет - Кюстендил е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план–план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна предназначението на имота от земеделска земя в неземеделска - ,,за нискоетажно жилищно строителство”   в обхвата на  ПИ с идентификатор 41112.84.1001, местност  ,, Саманли  баир”, землище  град  Кюстендил  от кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил. С решението се  одобрява заданието за проектиране.
     Заявлението е с вх.№ 94-Н-220/18.12.2014  от Николай Асенов Ангелов от гр. Кюстендил.
На основание чл.124 б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.
 
28.01.2015
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №946/29.12.2014 г. на Общински съвет - Кюстендил е разрешено  изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за изграждане на II-ри етап на външната канализация на с. Шишковци, общ. Кюстендил, попадаща в терен извън регулационния план и преминаващо през ПИ №№ 0.209, 0.140, 0.159, 0.186 и 0.85, землище с. Шишковци с ЕКАТТЕ 83354 от Картата на възстановената собственост (КВС).
     Възложител на проекта е Община Кюстендил.
 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 
28.01.2015
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №945/29.12.2014 г. на Общински съвет - Кюстендил е разрешено  изработването на проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на земята  от земеделска в неземеделска – „за нискоетажно жилищно строителство“ и съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони в обхвата на ПИ с идентификатор 41112.50.199, местност Кандило, землище гр. Кюстендил от Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил (КККР).  С решението е одобрено и заданието за проектиране чл. 125 от ЗУТ.
     Искането е направено със заявление вх. №УТ90/05.12.2014 год. от Веселинка Благоева Николова и Румен Драганов Йосифов.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
 
28.01.2015
     Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересованите лица, че с Решение № 944,  прието на заседание проведено на 29.12.2014г., Протокол № 35, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За обществено обслужващи и търговски дейности”, в обхвата на  поземлен имот (ПИ) № 32.301, местност ,,Мичевица”,  землище на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил по Картата на възстановената собственост (КВС) и одобрява заданието за проектиране.
     Заявител на проекта за ПУП-ПЗ е Калин Валериев Джонев собственик на ПИ № 32.301.  
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
 
28.01.2015
     Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересованите лица, че с Решение № 943,  прието на заседание проведено на 29.12.2014г., Протокол № 35, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За обществено обслужващи дейности”-,,Автосервиз-монтаж и смяна на газови инсталации”, в обхвата на  поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор № 41112.31.85, част от (ПИ) 41112.31.70, местност ,,Белия камък” землище на гр.Кюстендил от Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Кюстендил (КККР),  и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
28.01.2015
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №942, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2014 г. и Протокол №35, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на имот с идентификатор 29386.80.6 по плана на новообразуваните имоти за м. Грамаге, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е промяна на предназначението на земята от земеделска в неземеделска – „За нискоетажно жилищно строителство”. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
     Искането е направено със заявление вх. №94-С-270/26.05.2014 г. от Стоян Симео-нов Велков.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
27.01.2015
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

      Община Кюстендил кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” (позиция педиатър) по Проект „Проект на Община Кюстендил за социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническото задание за изпълнение на поръчката, може да бъде намерено тук.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 1905

© 2015 Община Кюстендил