Последни новини

20.05.2016
ОБЯВЛЕНИЕ

    Предоставяме на вниманието на заинтересованите лица празничните разписания на фирмите превозвачи имащи сключен договор с Община Кюстендил за извършване на обществен превоз на пътници за датите:
21.05.2016г. може да видите тук
22.05.2016г. може да видите тук
23.05.2016г. може да видите тук
24.05.2016г. може да видите тук
 
 
20.05.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
19.05.2016
До

Спасена Стоянова тасева
Махала ,,илчина”
С. Вратца
Община Кюстендил

Румен Боянов Панев
Махала ,,Илчина”
С. Вратца
Община кюстендил

Директора
На Областна Дирекция на МВР
Гр. Кюстендил

Директора
На общинско предприятие
,,Управление на общински имоти”
При община кюстендил

Началника
На отдел ,,Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси”
При Община Кюстендил

Общинско звено
По ,,Временна заетост”
При Община Кюстендил

ОТНОСНО: Принудително изпълнение на влязла в сила Заповед №РД-00-614 от 08.06.2015 г., на Кмета на община Кюстендил за премахване на незаконен строеж ,,Постройка на допълващото застрояване”, находящ се в махала ,,Илчина”, землището на с. Вратца, община Кюстендил
Продължава...
 
19.05.2016
                       ПОКАНА за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

      На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кюстендил, председателят на Общински съвет – Кюстендил организира обществено обсъждане на отчета за Бюджета и на сметките за  средства от Европейския съюз на община Кюстендил за 2015г.
Продължава...
 
18.05.2016
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-447/11.05.2016г. Кмета на Община гр. Кюстендил, разрешава да се изработи проект за изменението на действащ подробен устройствен  план за регулация  (ПУП – ПР) в обхвата на УПИ ІV - ,, КОО” и УПИ – V ,,КОО”, кв.3 по действащия регулационен план на бивш стопански двор на с. Граница  общ. Кюстендил  и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
18.05.2016
     Община Кюстендил, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-453/12.05.2016 г.  Кмета на Община гр.Кюстендил, разрешава:
     
     Да се изработи проект за изменението на действащ подробен устройствен  план за регулация  (ПУП – ПР) в обхвата на:
УПИ VІІІ - ,,За метан станция”, кв. 13 по плана за регулация на  на гр. Кюстендил.
Продължава...
 
18.05.2016
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 174, прието на заседание на Общинския съвет¬-Кюстендил, проведено на 24.04.2016г. и Протокол № 8, Общинският съвет  разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план -план за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхвата на поземлен имот №100.112, местност, ,,Ракевица”, в землището на с. Горна Брестница с ЕКАТТЕ 16141, община Кюстендил от плана на новообразуваните имоти (ПНИ). Целта на проекта е промяна на предназначени-ето на територията на имота от земеделска в неземеделска - ,,за нискоетажно жилищно строителство”. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Продължава...
 
17.05.2016
      На основание Заповед № РД-00-459/13.05.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 2329

© 2016 Община Кюстендил