Последни новини

04.05.2015
СЪОБЩЕНИЕ  ДО

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ СТОЯНОВ
УЛ. ,,СЛИВНИЦА” №37 ГР. КЮСТЕНДИЛ

НАДЕЖДА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
УЛ. ,,СЛИВНИЦА” №37 ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Ограда”, изграден в поземлен имот от общински поземлен фонд №017024 по плана за обезщетяване, в землището на с. Долна Гращица, местността ,,Тополата”, община Кюстендил, собственост на Огнян Анев Кръстев, е издадена Заповед №РД-00-360/31.03.2015 г. на Кмета на община Кюстендил, издадена на основание чл. 223, ал. 1, т. 8, чл. 225 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за премахване на незаконния строеж. Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа. Възражения срещу заповедта могат да бъдат подавани в община Кюстендил, в 14 - дневен срок, считано датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет - страницата на общината.
 
30.04.2015
Съобщение до Милена Каменова Христова , с. Богослов, общ. Кюстендил може да видите тук
 
30.04.2015
Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000295 "Долни Коритен", може да видите тук.
 
30.04.2015
      Фондация „Сийдър” обявява свободно работно място за длъжността „Управител на център за настаняване от семеен тип „Сияние” в гр.Кюстендил.
Продължава...
 
29.04.2015
      Община Кюстендил на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-386/14.04.2015 г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за из-менение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) в териториален обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII-1169,  квартал 144 по плана за регулация на гр.Кюстендил. Целта на проекта е промяна на западната и северната регулационни линии на УПИ XVIII-1169 и привеждането им към имотните граница на поземлен имот 41112.500.1555 от кадастралната карта на гр.Кюстендил. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
Продължава...
 
29.04.2015
     От тази седмица в деловодството на Община Кюстендил се приемат документи за петдесет работни позиции в обновения хотел „Кюстендил“.
Длъжностите  за хотел-ресторант са:
Маркетинг мениджър – висше образование, английски език, втори език е предимство, 2 години опит;
Рецепционисти - висше образование, английски език, втори език е предимство, 1 години опит;

Продължава...
 
29.04.2015
     На основание Заповед № РД-00-440/24.04.2015 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
          

Продължава...
 
28.04.2015
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Живко Кольов Николов
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 1992

 

Проект “Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт http://www.netngo.net/bg/

   Регистър на сдруженията на собственици по чл.44 от ЗУЕС

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР АОС

 Списък на фирмите, намиращи се на територията на област Кюстендил, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, издадени по чл.35 от ЗУО може да видите тук

 Новите банкови сметки на Община Кюстендил, считано от 01.01.2012г. може да видите тук

 Актуална информация за кадастър, регулация и устройствени зони за  гр. Кюстендил  може да видите тук
Този сайт е изцяло с информационен характер!!!

 078/551211 - Това е телефонът, на който всеки може да сигнализира при съмнения за злоупотреби или нарушители в частните земеделски имоти.
Сигнали подавайте и на телефонът на полицията – 166.


© 2015 Община Кюстендил