Последни новини

23.05.2017
     Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

Продължава...
 
18.05.2017
до: Йордан Емилов Йорданов, Цветелина Иванова Николова, Екатерина Борисова Васева, Спаска Асенова Спасовска, Силвия Боянова Китанова, Данчо Славчов Китанов, Моя Златева Димитрова, Зорница Василева Кадийска - Спасова, Юлиян Стоянов Димитров, Любослав Асенов Милушев, Горан Арсевски, Стефан Любчов Танев, Атанас Костадинов Тимийски, Димчо Славчев Боянов, Зоран Блажов Конев, Иван Рангелов Иванов
 
17.05.2017
     Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция за представяне на дейностите по проект „Ефективно подобряване на материално техническата база в образователната инфраструктура на Община Кюстендил".
Събитието ще се проведе на 18 май /четвъртък/ 2017г. от 11 часа.
Повече информация може може да видите тук
Моля да потвърдите участие на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите не по-късно от 17:00 ч. на 17 май, 2017г.
 
17.05.2017
     ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на потребители за ползване на социалната услуга „Безплатен топъл обяд”, финансирана по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.002 „Осигуряване на топъл обяд -2016-2019”
     Община Кюстендил изпълнява проект, който се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.002 „Осигуряване на топъл обяд -2016-2019”
Осигуреното проектно финансиране е в размер на 268 906,00 лв.
Периодът за изпълнение на проекта е до края на 2017 год.
     БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД – СУПА, ОСНОВНО ЯСТИЕ ДЕСЕРТ И ХЛЯБ, ще получават 300 нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение, разпределени в целеви групи, както следва:
Продължава...
 
17.05.2017
Във връзка със Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на  един социален работник в ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА на ненормирано непълно - 4 часа работно време с работно място в гр.Кюстендил, предоставящ услугата „Приемна грижа” със Заповед № РД-00-363/03.05.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати:
Продължава...
 
17.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е


    На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ДС-20-118 от 27.04.2017 г. на Областния управител на област Кюстендил е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с.Търсино, община Кюстендил.
    Заповедта е обнародвана в ,,Държавен вестник” брой 38/12.05.2017г.
   Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на Кюстендилска област, пред Административен съд – Кюстендил в 14 – дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
 
 
17.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

     На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ДС-20-120 от 27.04.2017 г. на Областния управител на област Кюстендил е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с. Буново, община Кюстендил.
      Заповедта е обнародвана в ,,Държавен вестник” брой 38/12.05.2017г.
     Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на Кюстендилска област, пред Административен съд – Кюстендил в 14 – дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
 
17.05.2017
О Б Я В Л Е Н И Е

      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територи-ята (ЗУТ) съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-394/ 11.05.2017 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изме-нение на действащ подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ИПР) в следния териториален обхват:
      УПИ IV- „За ел. подстанция“ в кв. 381а по действащия план за регулация на гр. Кюс-тендил. Със Заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
      Възложител за изработване на ПУП-ИПР е ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕ-РАТОР ЕАД гр. София и Община Кюстендил. Заявление Вх. №26-00-131/16.02.2017 г.
      Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 382

© 2017 Община Кюстендил