Последни новини

16.04.2014
      Успешно приключи проект “Оптимизиране на структурите на Общинска администрация Кюстендил и Общинска администрация Невестино” по Оперативна програма „Административен капацитет“.
Продължава...
 
16.04.2014
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-478/11.04.2014 г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ИПР) в следния териториален обхват: УПИ V-14 и УПИ VI–13, кв. 13 по ПУП-ПР на с. Таваличево, общ. Кюстендил и e одобрил заданието за проектиране. Целта на изменението е обединяване на УПИ V-14 с УПИ VI–13 и образуване на нов УПИ V-13,14, кв. 13.
Продължава...
 
16.04.2014
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона на устройство на територията обявява на всички заинтересованите лица, че с Решение № 654,  прието на заседание проведено на 27.03.2014г., Протокол № 26, Общински съвет – Кюстендил, разрешава на “Овергаз Запад” АД, гр. Кюстендил да възложи за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за изграждане на газопровод от съществуващ газопровод до производствена база на строителна фирма “Рила” ЕООД, гр. Кюстендил, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) 0.245 - полски път, ПИ 65.88 - ливада, ПИ 65.98 - ливада, ПИ 0.276 – изоставена орна земя, ПИ 0.83 – общински път ІV клас, ПИ 15.34 – ливада, ПИ 0.82 – напоителен канал, ПИ 15.6 – ливада, ПИ 0.155 – ЖП линия и ПИ 0.86 – полски път в землището на с. Шишковци по Картата на възстановената собственост (КВС). Заявител на проекта за ПУП-ПП е “ОВЕРГАЗ ЗАПАД” АД, гр. Кюстендил. Преписката и проектното предложение се намират в Община Кюстендил, пл. “Велбъжд” № 1, етаж І, стая № 23 и могат да бъдат разгледани от заинтересуваните лица.
 
16.04.2014
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона на устройство на територията обявява на всички заинтересованите лица, че с Решение № 642,  прието на заседание проведено на 27.03.2014г., Протокол № 26, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-П3), в обхвата на поземлен имот (ПИ) 006010, землището на с. Грамаждано, с ЕКАТТЕ 17680, общ. Кюстендил от Картата на възстановената собственост , предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска -  “за жилищно строителство и обслужващи дейности” и одобрява заданието  за проектиране. Заявител на проекта за ПУП-ПЗ е “ХАЖ НАСЕР” ЕООД, гр. Кюстендил, представлявано от Мая Александрова Кожухарова. Преписката и проектното предложение се намират в Община Кюстендил, пл. “Велбъжд” № 1, етаж І, стая № 23 и могат да бъдат разгледани от заинтересуваните лица.
 
16.04.2014
Продължава...Успешно приключи проект “Оптимизиране на структурите на Общинска администрация Кюстендил и Общинска администрация Невестино” по Оперативна програма „Административен капацитет“
     Днес 16 април в заседателната зала на  Община Кюстендил се проведе заключителна пресконференция по проект “Оптимизиране на структурите на Общинска администрация Кюстендил и Общинска администрация Невестино“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос: І „Добро управление”. Бенефициент по проекта бе Община Кюстендил, а партньор община Невестино. Проектът се изпълни в рамките на 18 месеца /16. 10. 2012г. – 16.04.2014г./.Обща стойност на проекта  бе  140 428,02 лева.

Продължава...
 
15.04.2014
     На основание  чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален Кодекс  Община Кюстендил съобщава на: Ален Василев Кръстев от гр.Кюстендил, Васил Стоилов Кръстев от гр.Кюстендил, Соника Любомирова Дертлийска от гр.Варна – наследници на бивш  собственик Костадин Давидков Кашкин, че със Заповед № РД-00-309/12.03.2014 година , Кмета на Община Кюстендил е наредил да придобие право на собственост на предоставената за ползуване от Любен Манасиев Траянов земеделска земя от 159 кв.м., представляваща част от поземлен имот № 41112.83.76 в местността ,,Гола Велика”, землище на гр.Кюстендил от плана на новообразуваните имоти, попадащи в  &4 от ПЗР ЗСПЗЗ.
Продължава...
 
15.04.2014
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Кирил Огнянов Иванов, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Кирчо Драганов Павлов, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Иво Емилов Стоянов, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Киро Коцев, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Кирил Стойнев, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Илиян Райчев Стоев, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Антон Иванов Станиславов, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Ивица Владимиров Яневски, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Иван Даниловски, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Красимир Петров Стойнев, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Кристина Георгиева Миладинова, може да видите тук.
 
14.04.2014
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността главен вътрешен одитор – звено за вътрешен одит – общинска администрация при Община Кюстендил можете да видите тук
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 1631

© 2014 Община Кюстендил