Последни новини

28.08.2015

ОБЯВА

Фондация „Сийдър” обявява конкурс за набиране  на специалисти за социална услуга „ Център за социална рехабилитация и интеграция”
 в град Кюстендил

 

 

Продължава...
 
28.08.2015
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
27.08.2015
      При извършване на профилактични изследвания в ОДЗ „Май” в един от служителите  е установено стафилококово носителство. Същият  не е допуснат до работното място и са предприети действия за лечение. Служителят ще бъде върнат на работа, при получаване на отрицателни резултати от повторни изследвания след проведеното лечение.
Продължава...
 
26.08.2015
      Заповед №РД-00-951/26.08.2015г. относно отмяна на заповед №РД-00-909/17.08.2015г. на Кмета на Община Кюстендил, с която е обявено провеждането на публичен търг за отдаване под наем на имоти - общинска собственост може да видите тук.
 
26.08.2015
Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'Tуновац-Тончев' ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'БАРАЧ' ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'ЕСНА' ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'ЗМАЙЕВИЦА' ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'ЗОРА - ЛОГИСТИК 1' ООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'КРЪСТИЧ И САВИЧ' ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'ПАЛАНКА' ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'САТАЙ' ООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК до 'ЦЕКИЧ 75' ЕООД

 
26.08.2015
      Община Кюстендил, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че e изработeн проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура /ПУП-ПП/ за трасе на подземен електропровод ниско напрежение за присъединяване към разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр. София на обект: „Ски влек” в ПИ № 076082, землище с. Ново село с ЕКАТТЕ 52194, общ.Кюстендил.
Продължава...
 
26.08.2015
      Община  Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение №1137/30.07.2015г., Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – "за жилищна територия” в обхвата на ПИ 103.4, местност „Разкръсе”, землище на с. Лозно, с ЕКАТТЕ 44183, община Кюстендил от Плана на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ и одобрява заданието за проектиране. Заявлението е с вх.№УТ 897/14.05.2015г. от Симеонка Кирилова Анева от с.Грамаждано, общ. Кюстендил.На основание чл.124 б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.
 
26.08.2015
      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-906/14.08.2015 г. кметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за из-менение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) в териториален обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) I- „За аптечно управление”, квартал 91А, Северна индустриална зона, по плана за регулация на гр. Кюс-тендил. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране. Исканото разрешение е направено със заявление вх. №УТ1444/15.07.2015 г. от „ВАЛЕНА” ЕООД, гр. Кюстендил. Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 2088

 Заповед на Кмета на Община Кюстендил относно къпането, плуването, гребането и други водни спортове във всички необезопасени и неохраняеми водни площи на територията на Община Кюстендил може да видите тук

 Регистър на сдруженията на собственици по чл.44 от ЗУЕС

 

 Списък на фирмите, намиращи се на територията на област Кюстендил, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, издадени по чл.35 от ЗУО може да видите тук

 Новите банкови сметки на Община Кюстендил, считано от 01.01.2012г. може да видите тук

 Актуална информация за кадастър, регулация и устройствени зони за  гр. Кюстендил  може да видите тук
Този сайт е изцяло с информационен характер!!!

 078/551211 - Това е телефонът, на който всеки може да сигнализира при съмнения за злоупотреби или нарушители в частните земеделски имоти.
Сигнали подавайте и на телефонът на полицията – 166.


© 2015 Община Кюстендил