Последни новини

21.10.2016
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Продължава...
 
21.10.2016
до: Даниела Крумова Шулева, Татяна Йорданова Кирилова, Страшимир Генчев Данчев, Далибор Станковски, Павел Венциславов Биджов, Георги Владов Деянов, Орце Цветковски, Виолета Кирилова Сърбинска, Перица Кръстевски, Мартин Стойнев Бозаджийски, Драган Стояновски, Зоран Петровски, Томица Котевски, Павел Николов Ризов, Драган Георгиевски, Дарко Грозданов.
 
19.10.2016
 
19.10.2016
 
19.10.2016
      Община Кюстендил на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) по §4к, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за по-пълване на имоти на  бившите собственици, попадащи в имот ПИ №067016, местност ,,Извора”, землище с. Коняво, ЕКАТТЕ 38432, община Кюстендил, област Кюстендил  от Картата на възстановената собственост (КВС)  за нанасянето на ПИ  с идентификатор №67.16.
Продължава...
 
19.10.2016
О Б Я В Л Е Н И Е

    Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №306, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.09.2016 г. и Протокол №13, Общински съвет-Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в следния териториален обхват:
    ПИ 102.261, местност ,,Влахов дол” в землището на с.Горна Брестница с ЕКАТТЕ 16141, община Кюстендил от плана на новообразуваните имоти (ПНИ). Целта на проек-та е промяна на предназначението на територията на имота от ,,Параграф 4” в ,,За вилна зона”. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
    Искането е направено със заявление вх. №УТ 1443/09.09.2015 г. от Светлана Петрова Канева и Даниел Канчев Канев.
    Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
 
19.10.2016
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на социални работници и началник на ОЕПГ”, представяме следното:

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на документи за подбор на един началник на областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/ на пълен работен ден по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., с работно място гр. Кюстендил и обхват на дейността в общините: Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Бобошево и Кочериново.
Продължава...
 
19.10.2016


СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в процедура за подбор на пет социални работника и един началник ОЕПГ, предоставящи услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 2499

© 2016 Община Кюстендил