Последни новини

12.09.2014
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Гергана Димитрова Стойчева, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Венцислав Асенов Младенов, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Валентин Ангеловаски, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Бобан Веляновски, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Благое Данаиловски, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Милен Огнянов Китанов, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Румяна Любчова Кузумска, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Николче Димитриев Яневски, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Тодор Василев Пейчев, може да видите тук.
 
12.09.2014
     На 16.09.2014 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Кюстендил,  ще се проведе обществено обсъждане на основание чл. 62а,  ал. 3 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ) за:
Изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхвата на кв. 294 и кв. 297А по плана на Централна градска част на гр. Кюстендил, (при паркинга до кръговото на Дервиш баня).
     Изменението предвижда промяна на конкретното предназначение на проектен УПИ V в кв. 297А по плана за регулация на ЦГЧ на гр. Кюстендил от „За паркинг и озеленяване” на „За паркинг, озеленяване и трафопост”, по време на отворена процедура за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за кв. 294 и кв. 297А по плана на ЦГЧ,  гр. Кюстендил.
Продължава...
 
10.09.2014
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона на устройство на територията, обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1145/09.09.2014г. на Кмета на Община Кюстендил се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхвата на УПИ ХVІІ-5978, кв. 292 по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Кюстендил и се одобрява заданието за проектиране. Заявители на проекта за изменение на ПУП-ПЗ са Владислав Сергиев Владимиров, Любка Маринова Георгиева, Недялко Несторов Янев, Емилия Кирилова Иванова и Тома Ламбов Томов. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл. 124 и чл. 124а не подлежат на оспорване.
 
10.09.2014
     Във връзка с изпълнение на проект „Проект на Община Кюстендил за социално включване” № РД 09-57/15.06.2011г., финансиран със Заемни средства /Заем 7612 BG/ от Международната банка за възстановяване и развитие по Проект за социално включване към Министерство на труда и социалната политика, Община Кюстендил кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията“. Търсят се следните специалисти:
-Логопед;
-Педиатър;
-Психолог;
-Рехабилитатор;
-Социален работник;
-Специален педагог;
-Медиатор.

Повече информация, може да видите тук. Срокът за подаване на документи е 19.09.2014г.

Необходимите документи, които кандидата следва да приложи са:

1.Заявление – свободен текст;
2.Автобиография по образец с посочен телефон на кандидата;
3.Копие от документ, удостоверяващ завършеното образование;
4.Копие от трудова книжка/част от трудовата книжка, удостоверяваща професионалния опит на кандидата;
5.Други документи, по преценка на кандидата. 
 
08.09.2014
     Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, компанията извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната. 
Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:

Продължава...
 
05.09.2014
     Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:
Продължава...
 
05.09.2014
На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител , във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители със  Заповед №РД-00-1133/03.09.2014г., се обявява
     1. КОНКУРС за длъжността  Началник отдел  „Местни приходи“ – Общинска администрация - Община Кюстендил.  Наименование на длъжностното ниво по КДА - Ръководно ниво 7Б
     
Продължава...
 
04.09.2014
Заповед РД-00-1136 / 04.09.2014г. за отмяна на търг в частта, отнасяща се за обект №1, може да видите тук.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 1774

 Заповед на кмета на Община Кюстендил относно мерките и контрола по опазването на лечебните растения, растящи в земеделски земи и гори на територията на Община Кюстендил може да видите тук

 Oперативна програма „Регионално развитие” финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.  Финасова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ. За повече информация вижте тук и тук.

 Новите банкови сметки на Община Кюстендил, считано от 01.01.2012г. може да видите тук

 Публичен регистър на общинската собственост

 Актуална информация за кадастър, регулация и устройствени зони за  гр. Кюстендил  може да видите тук
Този сайт е изцяло с информационен характер!!!

 078/551211 - Това е телефонът, на който всеки може да сигнализира при съмнения за злоупотреби или нарушители в частните земеделски имоти.
Сигнали подавайте и на телефонът на полицията – 166.

 Здравни програми в "Стримон СПА Клуб" гр. Кюстендил
 може да видите тук


© 2014 Община Кюстендил